Lmentala 1 zk. / nº 1 - 2012ko iraila / Septiembre 2012
Pinche aquí si a partir de ahora quiere recibir Lmentala en euskera
SOMOS RED

Buletinaren aurkezpena

Lankide estimatuak:

Gaur “Lmentala” buletinaren 1.zk. aurkezten dizuegu, BOMSeko barne komunikazioaren sistema osatzeko tresna baliagarria izan behar duena.

Informazio bertikala nahiz horizontala errazteko sortua da eta, lehen esan dudan bezala, gure erakundean gaur egun dauden Intranet, Agora, Prestakuntza, foro zein aholkularitza eta hobekuntza batzordeen laguntza eta errefortzua.

“Sarea gara”, “Ex Cathedra”, “Txoko-Boms”, “Periskopioa”, “Lehenengo pertsonan”, “Bazen behin”, “Atsedenaldia” atalen bitartez, ezagutzak, gertaerak, berriak, aisialdia eta kultura partekatu ahal izango ditugu eta espero dugu parte hartzea eta gure erakundearen pertenentzia - sentimendua bultzatzeko tresna baliagarria izatea.

Aukera hau aprobetxatu nahi nuke Oscar Martinez Azumendi buru duen erredakzio batzordeari zorionak eta eskerrak emateko erronka berri honi aurre egiteko egin duten lanarengatik. Halaber, BOMSeko langile guztiok animatu nahi zaituztet parte hartzera eta komunikabide hau erabiltzera.

Carlos Pereira Rodríguez
Zuzendari Gerentea
BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA

Presentación del Boletín.

Estimados compañeros:

Hoy os presentamos la edición del Boletín nº 1 “Lmentala”, que debe ser una herramienta útil para completar el sistema de Comunicación Interna de la RSMB.

Nace con vocación de facilitar la información, tanto vertical como horizontal y como decía antes como apoyo y refuerzo de la Intranet, Agora, Prestakuntza, así como los foros y comisiones tanto asesores como de mejora que actualmente funcionan en nuestra organización.

A través de sus diferentes secciones: “Somos Red”, “Ex Cathedra”, “Txoko-Boms”, “El periscopio”, “En primera persona”, “Hace ya un tiempo”, “Pausa café”, podremos compartir conocimientos, eventos, noticias, ocio y cultura por lo que esperamos que sea una herramienta útil para propiciar la participación y sentido de pertenencia a nuestra organización.

No quiero, desaprovechar la ocasión de felicitar y agradecer al Comité de Redacción, con el Dr. Oscar Martínez Azumendi al frente, su trabajo y dedicación para llevar adelante este nuevo reto. Así mismo, os animo a todos los profesionales de la RSMB a un participación activa, utilizando este vehículo de comunicación.


Carlos Pereira Rodríguez
Director Gerente
BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA / RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

Ezkerraldeko haur eta gazteentzako OMZ-ren inaugurazioa

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean zerbitzuak batzeko helburu nagusietariko bat erabiltzaileei kalitatezko asistentzia eta asistentzia bateratua eskaintzea izan zen, bizitokia kontuan izan gabe. Hau da, prestazioetan ekitatea bermatzea. Beste alde batetik, hasieratik kronikotasuna eta kronikotasunaren ondorioak ekiditeko, edo, behintzat, gutxitzeko programak bultzatzeko asmoa izan dugu, haur-gazteen osasun mentalaren atentzioa lehenetsiz. Zentzu horretan, joan den ekainean Ezkerraldeko haur eta gazteentzako osasun mentaleko zentro berria inauguratu zen, ezkerraldean bizi den biztanleria artatzeko.

Ordura arte, leku gutxi zegoenez, Ezkerraldea Eskualdeko haur eta gazteentzako atentzioa Portugaleteko helduentzako osasun zentroan (Herribitarte), Barakaldoko zentroan (La Felicidad osasun zentroa) eta, zertxobait, Gurutzetako moduluan zeuden osasun mentaleko azpitaldeek eman dute modu prekarioan paziente helduentzako lekuak partekatu behar izan baitzuten (adibidez, itxarongela). Ezkerraldeko eskualdeko haur eta gazteentzako OMZ sortzeak bateratzeaz gain, koordinazioa erraztu eta jarduteko gaitasuna sustatzea ekarriko ditu. Halaber, “ Haur eta nerabeen buru-nahasmendu larrirako tratamendu intentsiboaren programa ” jarri ahal izan da eta gaur eguneko plantilan 1 ½ fakultatibo berri gehitu dira.

Zentro berriak langile guztientzako bulegoak ditu, prestakuntzan (BAME, BAPE) daudenentzat ere bai. Talde honentzako berariazko terapiak (talde-terapiak, familia-terapiak, jolas-terapia, bideointerbentzioak, etab.) egiteko gela zabalak daude. Teknologia berriak erabili ahal izateko bulego eta terapia-gela guztiek dituzte bideo-kamarentzako instalazioak, bideointerbentzioko terapiak (modalitate berria eta jarri berria) egin ahal izateko.

Azken finean, zentro berriak Bizkaiko haur eta gazteentzako osasun mentaleko atentzio anbulatorioaren baliabideen mapa osatuko du Barrualdeko Eskualdeko, Bilboko, Uribeko eta Ortuellako eguneko zentro hezitzaile terapeutikoarekin batera. Osakidetzak ekintza honetan 400.000 euroko inbertsioa egin du instalazioetan eta ekipamenduan eta langileen kopuruak ere gora egin du.

P.C.

Inauguración del CSM Infanto-juvenil de Ezkerraldea.

Uno de los objetivos principales de la integración de servicios en la Red de Salud Mental de Bizkaia fue ofrecer a los usuarios una asistencia de calidad y uniforme, con independencia del lugar de residencia. Es decir, garantizar la equidad en las prestaciones. Por otra parte, se apostó desde el principio por potenciar los programas que permitieran evitar, o al menos paliar, la cronicidad y sus secuelas, priorizándose la atención a la salud mental infantojuvenil. En este sentido, el pasado mes de Junio se inauguró el nuevo Centro de Salud Mental Infantojuvenil de Ezkerraldea, que prestará asistencia a la población residente en la Margen Izquierda.

Hasta entonces, y debido a la escasa disponibilidad de espacios, la atención infantojuvenil en la Comarca de Ezkerraldea la han venido realizando los subequipos de salud mental infantil ubicados en los CSM de adultos de Portugalete (Herribitarte) y Barakaldo (Centro de Salud de La Felicidad), y de forma más minoritaria en el Módulo de Cruces, en una situación de precariedad que obligababa a compartir espacios con los pacientes adultos (por ejemplo la sala de espera). La creación del CSM Infantojuvenil de la Comarca de Ezkerraldea va a permitir su integración, facilitando la coordinación y potenciando su capacidad de actuación. Asimismo, se ha podido implantar el “Programa de tratamiento intensivo para el Trastorno Mental Grave de niños y adolescentes”, que conlleva la incorporación de 1 ½ nuevos facultativos que se suman a la plantilla actual.

El nuevo centro dispone de despachos para todos los profesionales, más los correspondientes al personal en formación (MIR, PIR). Se cuenta asimismo con amplias salas para los distintos tipos de terapias específicas para este colectivo (terapia grupal, familiar, terapia de juego, videointervención, etc.). Tratando de sacar partido a las nuevas tecnologías, todos los despachos y salas de terapia están dotados de instalación para cámaras de video, con objeto de desarrollar las terapias de videointervención, modalidad novedosa y de reciente implantación.

En definitiva, el nuevo centro viene a completar (junto a los de Comarca Interior, Bilbao, Uribe y el Centro de Día Educativo Terapéutico de Ortuella) el mapa de recursos de atención ambulatoria a la salud mental infantojuvenil en Bizkaia. Esta actuación ha supuesto una inversión para Osakidetza de en torno a los 400.000 euros en instalaciones y equipamiento, habiéndose procedido igualmente a un incremento en el número de profesionales.

P.C.

Galería de fotos

Talde-lana eta sarea

Talde-lanaz hitz egiten dugunean kontzeptu honen barruan lankidetza modu ezberdinak sartzen ditugu, baina zer da benetan taldea? eta, batez ere, zein abantaila du taldean lan egiteak?

Taldeak definizio asko ditu, baina guztiek elementu erkideak dituzte eta honela labur daiteke: taldea da pertsona antolatu eta interdependienteen multzoa, helburu bera duena eta jarduteko eta duten lan egiteko moduaz (lan egiteko modua) arduratzen direnak (konpromisoa).

Talde bat antolatuta dagoela esateko baldintza bi behar dira:

1. Funtzioak eta eginkizunen zatiketa argia. Kide bakoitzak eginkizun bat du esleituta, hau da, talde barruan xede bat du: zer egin behar duen, zergatik eta noizko.

2. Talde bakoitzak lider bat izan behar du. Liderrak kideak helburu erkidea lortzera bideratzeko ardura hartu behar du.

Helburu erkidea taldea izateko eta osatzeko arrazoia da. Batu eta zuzendu egiten du taldea.

Talde eraginkor batek lortutako helburuak banaka lortutakoak gainditzen dituzte. Talde eraginkorra da bere kideen gaitasunak ahalik eta gehien aprobetxatzen dituena, elkar osatuz eta taldearen ahalegina, komunikazio irekia, autonomia, arazoak konpontzeko trebetasuna eta pentsamendu sortzailea bultzatuz, emaitzara zein prozesura zuzenduz. Talde kohesionatuak dira, bere lanean funtsezko elementuak dira elkarrenganako konfiantza, entzuketa aktiboa, errespetua, berdintasuna, konpromisoa eta motibazioa.

Taldean lan egiteak abantaila asko ditu:

• Ezagutza handiagoa: taldeak ezagutza gehiago ditu kideek banaka dituztenak baino.
• Ikuspegi ezberdinak:ikuspegi ezberdinak daude erabakiak hartzean eta horrek lan-prozesua eta hazkunde pertsonala hobetzen ditu.
• Sormen handiagoa: ideia berriak sortzen ditu eta arazo zailei konponbide sortzaileak ematen dizkie.
• Eraginkortasun handiagoa: arazoei konponbide gehiago eta hobeak ematen dizkie banaka lan egiten dutenek baino.
• Motibazioa: taldean integratuta sentitzeak lanarekiko motibazioa hobetzen du
• Erabakiak gehiago onartzea: parte hartzeak onarpena areagotzen du.
• Ikaskuntza azkarragoa.
• Norberaren eta taldearen aberastasuna.

Baina badira alderdi edo desabantaila batzuk, kontuan hartu ezean, taldeari porrota eragin diezaioketenak:

• Talde-lanean aritzeko trebetasunetan prestakuntza eza.
• Konformismoa eta epai kritikoak murriztea taldearen aurrean aurkako ideiak adierazteagatik baztertzeko beldurra dela eta.
• Geldotasuna, denbora gehiago ematea banaka arituta baino. Kideak ados jartzeak, koordinatzeak, taldekideen kopuruarekin proportzionala den kostua du denbora aldetik.
• Taldekide batzuek taldea eta baliabideak kontrolatu eta manipulatzea.
• Arduren diluzioa
• Ezadostasunak, interes-gatazkak: norberaren interesen aldeko borroka eta ez taldearen interesen aldekoa
• Kideen arteko lehiakortasuna

Pertsonak bakarka lortu ezin dutena lortzeko batzen dira. Pertsona-talde batek lortzen badu lan hori lankidetzan egitea, kideen arteko lehiakortasuna ekidinez, taldearen sinergiak aprobetxatuz, kide bakoitzaren gaitasunak identifikatuz eta hobetuz, eraginkortasunez, kohesionatuta, azken helburu erkide batekin lerrokaturik, lan-talde eraginkor bihurtzen da eta talde horretan guztia zatien batuketa baino gehiago da.

Taldea osatzen duten zati guzti-guztiak dira garrantzitsuak eta helburua taldekide guzti-guztien inplikazioari eta ekarpenari esker lortzen da.

A.R.

Trabajo en equipo y red.

Cuando hablamos de trabajo en equipo solemos englobar en este concepto formas de colaboración muy diversas, pero, ¿qué es realmente un equipo?, y sobre todo, ¿qué ventajas tiene trabajar en equipo?
Hay multitud de definiciones de equipo, pero todas ellas comparten unos elementos comunes que podrían resumirse en: un equipo es un conjunto de personas organizadas, interdependientes, con un objetivo común y con un modo de actuar y trabajar (operativa) del cual se sienten mutuamente responsables (compromiso).

Para poder decir que un equipo está organizado son necesarias dos premisas:

1. división clara de funciones y tareas. Cada miembro tiene una tarea asignada, es decir, tiene una misión dentro del equipo: qué tiene que hacer, por qué y para cuando.

2. cada equipo debe contar con un líder que asuma la responsabilidad de conducir a los miembros del equipo hacia el objetivo común.

El objetivo común es la razón de ser y para lo cual se ha constituido el equipo. Da unidad y dirección al equipo.

Los resultados obtenidos por un equipo eficaz superan los logros obtenidos de forma individual. Un equipo eficaz es aquel que aprovecha al máximo las capacidades de sus miembros, complementándose y potenciando el esfuerzo colectivo, la comunicación abierta, la autonomía, la habilidad para la resolución de problemas y el pensamiento creativo, orientándose tanto al resultado como al proceso. Son equipos cohesionados, donde la confianza mutua, la escucha activa, el respeto, la igualdad, el compromiso y la motivación son aspectos fundamentales de sus operativas de trabajo.

Las ventajas de trabajar en equipo son numerosas:

• Mayor conocimiento: el equipo dispone de más conocimientos que cualquiera de sus miembros individualmente.
• Diversidad de enfoques: posibilita plantear diferentes puntos de vista a la hora de tomar decisiones, favoreciendo tanto el proceso de trabajo como el crecimiento personal
• Mayor creatividad: genera nuevas ideas y soluciones creativas a problemas complejos
• Más eficacia: suelen producir más y mejores soluciones a problemas que los individuos que trabajan aisladamente.
• Motivación: sentirse integrado en un equipo eleva el nivel de motivación hacia el trabajo
• Mayor aceptación de las decisiones: la participación hace aumentar la aceptación.
• Aprendizaje más rápido.
• Enriquecimiento individual y del grupo.

Pero también hay que tener en cuenta una serie de aspectos o desventajas que pueden hacer fracasar al equipo si no son tenidos en cuenta:

• Falta de formación en habilidades para trabajar en equipo.
• Conformismo y reducción de juicios críticos derivados del temor a ser excluido del grupo por expresar ideas opuestas.
• Lentitud, mayor coste de tiempo que el trabajo individual. Poner de acuerdo a los miembros, coordinarse, decidir en equipo, tiene un coste de tiempo proporcional al número de miembros del grupo.
• Control y manipulación del grupo y de sus recursos por parte de algunos miembros.
• Dilución de responsabilidades.
• Desacuerdos, conflicto de intereses: lucha de intereses individuales frente a los colectivos.
• Competencia entre los miembros.

Las personas se unen para obtener lo que solas no pueden lograr. Conseguir que este trabajo se haga de forma cooperativa, evitando la competencia entre sus miembros, aprovechando las sinergias del grupo, identificando y optimizando las capacidades de cada uno de sus miembros, de forma eficaz y cohesionada, alineados con un objetivo común final, convierte a un grupo de personas en un equipo de trabajo eficaz donde el todo es mayor que la suma de las partes.

Todas y cada una de las partes que conforman el equipo son importantes y el objetivo se logra gracias a la implicación y la aportación de todos y cada uno de los miembros del equipo.


A.R.

Galería de fotos

EX CATHEDRA

La RSMB en Kronikgune.

El Centro de Investigación de Excelencia en Cronicidad / Kronikgune es un organismo creado por Osakidetza, BIOEF y el Departamento de Sanidad y Consumo, que avanza en su intención de convertirse en un organismo de referencia mundial en el estudio sobre las respuestas sostenibles de los sistemas sanitarios y sociosanitarios frente a la cronicidad.

Kronikgune actualmente tiene en marcha 34 proyectos de investigación desarrollándose en Osakidetza, dos de los cuales desde nuestra RSMB:

- Uno coordinado por la psicóloga Maite Pereda [Detección de variables condicionantes en el proceso cronicidad de enfermedad mental grave].
- El otro por la enfermera Concepción Moreno [Evaluación de las necesidades asistenciales no satisfechas de las personas que padecen esquizofrenia y sus familiares].

Además en la convocatoria de grupos de investigación adscritos a Kronikgune han sido reconocidos 3 grupos de investigación de nuestra RSMB de entre los 19 grupos de investigación consolidada y 12 grupos emergentes que constituyen el Centro:

- “Lehenak” coordinado por Jose Manuel Rodríguez Sanchez.
- “Evaluación de la atención a la población con trastorno mental grave de curso crónico” dirigido por Jose Juan Uriarte.
- “Psiquiatría, Psicología y Salud Mental Infanto-Juvenil” liderado por Alberto Lasa en un principio y actualmente por Fernando González Serrano.

Kronikgune, ha sido reconocido por Ikerbasque como centro investigador con capacidad de recibir a investigadores internacionales que éste último organismo logre captar, y está llevando a cabo un importante esfuerzo para internacionalizar sus propuestas de investigación y de participación en los organismos europeos de toma de decisiones sobre la I+D+i en Cronicidad, Envejecimiento y Dependencia.

V.G.

TXOKO-BOMS

Entrevista a los fabulosos Beautiful Brains

La relación existente entre la música y la naturaleza del ser humano está fundamentada por un componente primitivo de exaltación del homo sapiens y de diferenciación conceptual de su antecesor, el homo Neandertal. Ya en las profundidades de su existencia, el ser humano en el entorno acogedor de las cuevas horadadas por la naturaleza y al calor del fuego fatuo, plasmó sus miedos y sentimientos, modulando los ruidos que fueron capaces de obtener espontáneamente a partir de unos incipientes instrumentos musicales, conformados con su primitiva industria lítica (guitarras de piedra y tripa, sintetizadores de vísceras animales, amplificadores vegetales, etc.), todo ello en los impresionantes y paradisíacos entornos de sus centros cívicos naturales (cuevas de Santimamiñe, Altamira, Lezertxiki, etc).

Cada época y cada momento histórico tiene asociado un tipo de música, de la misma manera que cada historia personal suele tener asociada una banda sonora compuesta por esas melodías que nos acompañaron en momentos significativos e inolvidables de nuestra existencia. Bien es cierto, que para algunas personas la música tal como afirmaba Napoleón Bonaparte es el ruido menos molesto. Bueno, para estas últimas quizás la música sólo sea eso, ruido.

En nuestro entorno de trabajo (la Red de Salud Mental de Bizkaia), tenemos la suerte de contar con nuestra propia banda sonora, desarrollada por un grupo de compañeros que dedicar parte de su tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo talento, a dar a conocer su "Arte" a partir de composiciones cercanas a nuestra realidad laboral, tal como los explícitos títulos de sus canciones nos demuestran: “Serotonina”, “Toma la medicación”, “Psicobalada de la Depresión”, “Doble personalidad”, etc.

¿Quiénes son estos místicos de la salud mental, paladines de una lucha sin tregua contra los misterios propios de una disciplina, que lejos de deshumanizar es la más humana de todas las ciencias?. Preguntémosles a ellos, a los incombustibles y fabulosos Beautiful Brains:

¿Quiénes son los Beautiful Brains y en qué género musical os encuadráis?
- Los Beautiful Brains son el mejor grupo de psicorock de la historia. Está compuesto por un conjunto variopinto de profesionales de la salud mental de Osakidetza, y un par de colaboradores (bajo y batería), que afortunadamente para ellos no tienen nada que ver con nuestro mundo.

¿Cómo y cuándo surge la idea de crear un grupo musical?
- Pues hace ya casi 20 años. La idea surgió desde tres exresidentes de Zamudio, que hartos de otras labores serias (editar el Txori Herri Medical Journal, entre otras), decidieron que esto de la psiquiatría necesitaba que alguien le pusiera música.

¿Cómo fueron los inicios?
- Muy duros; tuvimos que pelear por hacernos un hueco y porque alguien creyera en nosotros. El hito que inicia nuestra carrera fue nuestra primera actuación en vivo, en la discoteca del hotel Ercilla en Bilbao, en el marco de un congreso nacional, allá por los primeros años 90. Un famoso promotor (Javi Angulo) confió en nosotros (contra toda lógica, después de oírnos tocar). De allí, al estrellato, con conciertos en Palma de Mallorca, Biarritz, etc. y la edición de nuestro primer disco, “Creo en Emil Kraepelin”.

¿Qué sentís cuando veis que cada vez más gente se mueve a otras ciudades, e incluso atraviesa el país, para ver vuestras impresionantes actuaciones?
- Pues un enorme agradecimiento y satisfacción. Nos debemos a nuestro público, y valoramos mucho el esfuerzo que hacen para seguirnos. También es verdad que lo merecemos.

¿Cuál es la cosa más rara que os ha pasado en un concierto?
- Una vez conseguimos terminar una canción todos a la vez. Fue toda una experiencia. En Cádiz tuvimos un ingeniero de sonido excepcional, que consiguió que los continuos acoples de los micros taparan el ruido que hacíamos nosotros, y que al final lo solucionó silenciando los micros. ¡¡Con dos cojones!!. Hemos tenido también algún que otro espontáneo (espontánea, más bien) que se ha subido al escenario y se ha puesto a cantar boleros. En una actuación en la terraza del hotel Domine la dirección del hotel amenazó con llamar a la policía municipal para que nos desalojara por el ruido que metíamos...Al final no llegó la sangre al río.

¿Qué tal vuestra relación con los fans?
- Mejor unos que otros. Como en todos los grupos de rock, los guitarras y cantantes se ligan a todas las chicas, mientras que los demás pasamos sin pena ni gloria. En cuanto a las componentes femeninas del grupo causan admiración allá donde vamos. De hecho tenemos entendido que se está formando un club de fans específico para ellas (aunque hay cierta controversia sobre si es por sus valores musicales o de otra índole).

¿Cómo veis el panorama musical actual?
- Pues bueno. Salvo nosotros y Bisbal hay poca gente haciendo cosas originales.

¿Cuáles son vuestras expectativas de futuro como grupo musical?
- Hacernos inmensamente ricos y dejar la psiquiatría.

¿Qué conciertos tenéis programados?
- Tenemos un par de bolos aún sin cerrar en Bilbao en otoño. Ya avisaremos con tiempo.

¿Para cuándo tendréis una canción dedicada a la RSMB?
- Pues no lo hemos pensado, la verdad. Y es que últimamente tendemos a componer canciones de temas más universales como el amor, las lavadoras, etc.

¿Hasta cuándo tendremos Beautiful Brains?
- Teniendo en cuenta la juventud de los integrantes del grupo, quedan Beautiful Brains para rato. Mientras el público nos demande, seguiremos. O hasta que nos hagamos, como decía, inmensamente ricos.

Por último solo nos queda agradeceros vuestra participación en este primer número del Lmentala, así como animaros a seguir siendo la banda sonora de la RSMB por muchos años.


E.G.
Enlaces Relacionados

  1. Canciones de su primera época en ACIDplanet.com

Galería de fotos

EL PERISCOPIO

Bioeskola BBK

Leído en "epsocial".

Zamudio (Bizkaia) acogerá Bioeskola BBK, un huerto ecológico para personas en riesgo de exclusión social.

Obra Social BBK, el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Osakidetza-Red de Salud Mental de Bizkaia, el Ayuntamiento de Zamudio e Innobasque han firmado un convenio de colaboración con Emaús Bilbao para la puesta en marcha del proyecto Bioeskola BBK, una iniciativa en la que se enlazan integración, actividad agrícola, producción ecológica e innovación social.

Se trata de un huerto ecológico en dos parcelas propiedad del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en el barrio Arteaga de Zamudio, donde trabajarán personas en riesgo de exclusión social. Los productos que se obtengan de la explotación agraria serán comercializados en el propio parque. El Parque, Emaus y Obra Social de la BBK son los impulsores del proyecto.

(Se puede leer la noticia completa en el enlace adjunto).

Enlaces Relacionados

  1. Noticia completa en epsocial:
EN PRIMERA PERSONA

La cabecera del Boletín.

Decíamos, en el Boletín "0", que la sección “En Primera Persona”, término que tomamos prestado de los más recientes movimientos asociativos de personas con una enfermedad mental, sería el lugar donde tendrán cabida la voz, opiniones, producción artística y noticias directamente relacionadas con aquellas personas y sus familias a las que atendemos desde la RSMB.

Qué mejor ocasión que esta para explicar de dónde hemos tomado la coloreada imagen de la cabecera del Boletín. Se trata de un fragmento de una de las obras presentadas al recientemente fallado concurso de dibujo convocado por la RSMB. Con el objetivo de encontrar un posible logotipo corporativo, la convocatoria finalmente se convirtió en un más que apañado concurso de dibujo y pintura en el que participó un elevado número de personas atendidas en nuestros servicios, tanto hospitalarios como ambulatorios.

La galería con los trabajos finalistas puede visitarse en el enlace adjunto, de los que aquí presentaremos exclusivamente los 6 primeros que, de izquierda a derecha de la galería inferior, se corresponden a:

1er puesto (150 votos): Hospital de Bermeo.
2º puesto (70 votos): Hospital de Bermeo.
3er puesto (52 votos): Hospital de Zamudio.
4º puesto (49 votos): Hospital de Bermeo.
5º puesto (40 votos): Hospital de Bermeo.
6º puesto (24 votos): Hospital de Día de Ermua.

Y de entre ellos, es precisamente el trabajo merecedor del 3er premio el que nos pareció especialmente atractivo por su colorido y del que recortamos el fragmento que nos ilumina la cabecera. Para que quede constancia.

O.M.

Enlaces Relacionados

  1. Trabajos finalistas del I concurso de pintura y dibujo de la Red de Salud Mental de Bizkaia.

Galería de fotos

HACE YA UN TIEMPO

Del último CSM al primer Consultorio.

Si un poco más arriba dábamos cumplida noticia de la inauguración del flamante último Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de la RSMB, no podemos perder tampoco de vista que no hace tanto tiempo aparecía el primero de la serie, el “Consultorio de los Servicios Psiquiátricos Provinciales de la Excelentísima Diputación de Vizcaya”, con el objetivo de realizar consultas de psiquiatría extramuros de los Hospitales Psiquiátricos, entonces dependientes de las Diputaciones y fuera de la “Seguridad Social”.

En diciembre de 1966 abría sus puertas en Bilbao, en los bajos de la entonces Biblioteca Foral y Conservatorio Municipal de Bilbao en la calle de donde tomó el nombre por el que fue más conocido, “El Consultorio de Arbieto”, y donde en algún momento también trabajaron unos cuantos de nuestros colegas actuales. Tenía 4 despachos (2 para los psiquiatras y otros 2 para asistentes sociales que también realizaban visitas domiciliarias posthospitalización), sala de espera, sala de exploración, un armario/archivo y servicios. Completaba la plantilla una enfermera y un ordenanza (¡el primer equipo multidisciplinar!)

El artículo que adjuntamos (Aisa, P. Fano, S. Guija, A.G. “Evolución del servicio de asistencia psiquiátrica extrahospitalaria en Vizcaya”. Archivos de Neurobiología. 1977; 40(5): 323-334) explica de forma resumida la evolución de su primera década de funcionamiento, señalando 3 etapas en aquellos primeros años:
1ª entre 1966 y 70, con funciones exclusivamente pre y posthospitalarias.
2ª entre 1970 y 73, se intensifica la asistencia con funciones ambulatorias.
3ª entre 1973 y 75, cuando se amplían locales, se separa la asistencia posthospitalización y ambulatoria, y comienza la asistencia infantil.

El primer año, tras su apertura en diciembre, se realizaron 340 consultas, con una media diaria de 7 pacientes vistos. A partir de ahí, el artículo desgrana una serie de estadísticas básicas que nos aclaran que en el año 1974 ya se realizaron 8.165 consultas (media diaria de 45 a 50 pacientes de los cuales el 40 % eran “ambulatorios”), lo que bien pronto hizo que el primer archivo de historias quedara pequeño. Y así, poquito a poco… llegamos a las 344.007 consultas realizadas por los 43.481 pacientes vistos en 2011.

Merece la pena la lectura para no hacernos perder de vista de donde venimos y la situación alcanzada.

O.M.

Archivos Relacionados

  1. P. Aisa, S. Fano y A.G. Guija. Evolución del servicio de asistencia psiquiátrica extrahospitalaria en Vizcaya. Archivos de Neurobiología, 1977. 40 (5): 323-334.
PAUSA CAFÉ

Psicología de la terapéutica sintética, por Don Celes.

En un artículo de 1905, "El chiste y su relación con lo inconsciente", Freud plantea que el placer que experimentamos con muchos chistes proviene precisamente de su habilidad para permitirnos saltarnos a la torera la coerción impuesta por la represión inconsciente, educación intelectual o la autoridad externa. Además, muchos chistes juegan un importante papel como condensadores del imaginario social, así como resultan un eficaz medio para salvar la censura que impide exteriorizar abiertamente determinadas cuestiones consideradas tabúes. En este sentido, la enfermedad mental y los desafortunados sujetos que la sufren son conocidos temas de nuestro acervo humorístico en forma de chistes "de locos" y "de loqueros", muchas veces confundidos entre si y consoladoramente caricaturizados en sus más ingenuas, inocentes y menos dolorosas facetas.

Decíamos en el número 0 de Lmentala que, para terminar cada uno de los boletines, tal y como suele ser habitual en toda publicación que se precie, lo haríamos con algún contenido más ligero. Entonces, que mejor manera para nosotros que inaugurar esta sección final con uno de los personajes cómicos más veteranos y entrañables de nuestro entorno. Don Celes Carobius nacido en 1945, nada menos que hace ya casi 70 años, de la pluma del bilbaíno Luís del Olmo y que diariamente nos reconforta con su pequeña dosis de humor o desventura, bien desde su generalmente improductiva e ingenua vena psicopatilla, o desde la mayor parte de las veces injusta gratificación de sus quijotescos empeños.

Obviamente, aquí no pretenderemos acercarnos a ningún tipo de diagnóstico psicopatológico que nos ayude a explicarnos la facilidad para el infortunio de nuestro querido Don Celes. Más bien lo presentamos como ejemplo de parte de ese imaginario colectivo al que aludíamos, describiendo sin palabras, en algunas de sus peripecias que hemos encontrado relacionadas con el mundo de la salud y enfermedad mental, algunos de los mitos y supuestos que sobre estas cuestiones y sus protagonistas mantenemos como sociedad.

Con nuestro reconocimiento a Olmo, “humor-terapeuta” de cabecera de tantas generaciones vizcaínas, en cada número de "Lmentala" iremos disfrutando de una selección de sus tiras, que hoy iniciamos con “Psicología de la terapéutica sintética” tomada del tomo XII de la colección Don Celes, publicado en Bilbao en los años 50.

O.M.

Galería de fotos

COLABORADORES

Ale honetan parte hartu dute: / Han colaborado en este número:

Garbiñe Apraiz Urigüen, Ainhoa Bilbao Maiza, Francisco Chicharro Lezcano (F.C.), Enrique González Arza (E.G.), Virginia Guillén Cañas (V.G.), Óscar Martínez Azumendi (O.M.), Carlos Pereira Rodríguez (C.P.), Ana Isabel Rodríguez Iturrizar (A.R.), Ainhoa Valenciano González.

Enlaces Relacionados

  1. Nola lagundu eta Batzorde Editoriala / Como colaborar y Comité Editorial.
ENLACES

> <