Lmentala 3 zk. / nº 3 - 2012ko Azaroa / Noviembre 2012
Pinche aquí si a partir de ahora quiere recibir Lmentala en euskera
SOMOS RED

BOMSeko protokolo kinikoak: Berriak

Protokolo klinikoak jasotzen dituzte, derrigorrez bete beharreko jarduera-multzoa eta egoera zehatz batean edo koadro kliniko batean jarduteko era egokienari buruzko gomendioak. Langile sanitarioei laguntzen diete egoera zehatz batzuetan erabakiak hartzen, aldakortasun klinikoa murrizten dute eta segurtasuna areagotu.

BOMSeko zuzendaritza-taldeak (G6) irailaren 24an prozedura bat onartu zuen eta bertan ezartzen da sareko profesional asistentzialek derrigorrez bete beharreko protokoloak nola egin, onartu, zabaldu, ebaluatu eta eguneratu.

Prozedura horri jarraituz, zuzendaritza-kontseiluan (G18) honako protokolo eta gidak formalki onartu ziren urriaren 15ean:

„X Olanzapina Depot-en (Zypadhera) protokoloa

„X Erorketa eta istripuen protokoloa

„X Euste mekanikoaren protokoloa

„X Jokabide-gida buru-hilketaren arriskuaren aurrean.


Indarrean sartzeko data dokumentuetan dago. Kasu batzuetan data hori ez da onartu zeneko data bera, zabaltzen dela bermatzeko eta behar bezala ezartzeko. (Erorketak eta istripuak eta Euste mekanikoa).

BOMSeko Intraneten gune bat jarriko da protokolo eta gidetara sartzeko. Etorkizun hurbilean, Osabide Globaletik ere sartu ahal izango da.


M. L.

Protocolos clínicos de la RSMB: Novedades.

Los protocolos clínicos recogen un conjunto de actuaciones de obligado cumplimento y recomendaciones sobre la forma de actuar más adecuada ante una determinada situación o cuadro clínico. Ayudan a los profesionales asistenciales a tomar decisiones en circunstancias determinadas, reducen la variabilidad clínica y aumentan la seguridad.

El Equipo Directivo de la RSMB (G6) aprobó en reunión ordinaria del 24 de septiembre un procedimiento que establece cómo elaborar, aprobar, difundir, evaluar y actualizar los protocolos que sean de obligado cumplimiento para los profesionales asistenciales de la Red.

Siguiendo dicho procedimiento, en el Consejo de Dirección (G18) del 15 de octubre se aprobaron formalmente los siguientes protocolos y guías:

 Protocolo de Olanzapina Depot (Zypadhera)

 Protocolo de Caídas y Accidentes

 Protocolo de Contención Mecánica

 Guía de actuación ante el riesgo suicida.

La fecha de entrada en vigor se recoge en los documentos. En algunos casos esta fecha no coincide con la de su aprobación para poder garantizar su difusión y efectiva implantación (Caídas y Accidentes y Contención Mecánica).

En la intranet de la RSMB se habilitará un espacio desde el que se podrá acceder a los protocolos y guías. En un futuro próximo, también se podrá acceder desde Osabide Global.


M. L.

Enlaces Relacionados

 1. Enlace a Protocolos

SUPRE izeneko sistema BOMSen lehorreratzen

Preskripzio unibertsal elektronikoko sistema berria heldu da dagoeneko Derioko OMZra. SUPREk paperezko errezeta tradizionala desagerraraztea ekarriko du eta errezeta elektronikoa (e-rezeta) ezarriko du; horrela pazientea farmaziara OTI-rekin joan daiteke medikamentuak hartzera.

Derioko osasun-zentroa joan den uztailean lehenengoa izan da Bizkaian e-rezeta ezartzen. E-rezeta apurka-apurka joango da zabaltzen hiru lurraldeetako lehen mailako atentzioko zentroetan eta osasun mentaleko zentroak zabalkunde horretan sartuko dira. Elorriora heldu dela eta laster Lekeition eta Ean jarriko dela kontuan izanda, hurrengo OMZ Durango eta Gernika izango dira. Ezarpena, Osabide Globalen kasuan egin zen moduan egingo da, sareko psikiatren lankidetza kontuan izanda; horretarako prestakuntza jasoko dute eta horiek beste lankide batzuei emango diete prestakuntza. Horrez gain, behar izanez gero, zalantzak argitzeko eta arazoak bideratzeko erreferenteak izango dira.

Aurkezpena urriaren 8an egin zuen Mikel Ogeta Dk. (Osakidetzako informazio sanitarioko zuzendariordea) Derioko OMZn. SUPREren abantaila batzuk hauexek dira:

- Preskribitzean pazientearen plan farmakoterapeutiko osoa (lehen mailakoa eta espezializatukoa) ikusten da. E-rezeta ezarrita dagoenean ikusiko da zein medikamentu zehatz eta noiz eman dion farmaziak. Farmazialariak eta preskribitzen duen medikuak elkarri mezuak bidal diezazkiokete.

- Preskripzioari laguntzak (bikoizketa - alertak, interakzioak, gehienezko dosiak, generikoen gaineko informazioa, erreferentzia-prezioak, etab.).

- Bisatu elektronikoa, preskribitutako aldian tratamendua baimentzeko.

- Tratamendu aktiboaren orri bat izango da pazienteari emateko, jarraibide pertsonalizatuak jartzeko.

Albiste hau idaztean ez dugu oraindik egutegirik data zehatzekin. Kontuan izan behar da e-rezeta lurraldeko farmazia guztietan jarrita egon arte, paperezko errezeta ere erabiltzen jarraituko dugula, baina preskripzioko sistema SUPRE izango da. Sistema hori apurka-apurka joango da ezartzen, profesional bakoitzak ezarri nahi duen erritmoa errespetatuz.

M.L.

El SUPRE desembarca en la RSMB

El nuevo sistema de prescripción universal electrónica ya ha llegado al CSM de Derio. El SUPRE permitirá la desaparición de la tradicional receta de papel, dando paso a la receta electrónica (e-rezeta), donde el paciente acude a la Farmacia con la TIS a retirar sus medicamentos.

El Centro de Salud de Derio fue el primero en implantar la e-rezeta en Bizkaia el pasado mes de julio. La e-rezeta se va a ir desplegando progresivamente en los centros de Atención Primaria de los tres Territorios y los Centros de Salud Mental se irán sumando al despliegue. Teniendo en cuenta que ya ha llegado a Elorrio y pronto lo hará a Lekeitio y Ea, los próximos centros en arrancar serán los CSMs de Durango y Gernika. La implantación se realizará, como en el caso de Osabide Global, contando con la colaboración de psiquiatras de la red que serán formados y a su vez formaran a otros compañeros. Además, actuarán como referentes para clarificar dudas y canalizar problemas, en caso necesario.

La presentación del 8 de octubre en el CSM de Derio fue conducida por el Dr. Mikel Ogeta (Subdirector de Información Sanitaria de Osakidetza). Algunas de las ventajas del SUPRE son:

 Al prescribir se ve todo el plan farmacoterapéutico del paciente (primaria y especializada). Cuando esté implantada la e-rezeta se verá qué medicamento concreto y cuándo lo ha dispensado la farmacia. Se pueden intercambiar mensajes entre farmacéutico y médico prescriptor.

 Ayudas a la prescripción (alertas de duplicidades, interacciones, dosis máximas, información sobre genéricos, precios de referencia, etc.)

 Visado electrónico, autorizando todo el tratamiento durante el periodo prescrito.

 Se dispondrá de una hoja de tratamiento activo para entregar al paciente, que puede incorporar indicaciones personalizadas.

En el momento de escribir esta noticia, aún no disponemos de un calendario con las fechas concretas. Hay que tener en cuenta que hasta que la e-rezeta no esté implantada en todas las farmacias del Territorio, seguiremos conviviendo con la receta en papel, pero el sistema de prescripción será el SUPRE. Este se irá implantando poco a poco respetando el ritmo que cada profesional quiera marcarse.

M.L.

Zer deritzote profesionalek BOMSen integrazioari?

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea sortzea Kronikotasunaren estrategiaren barruan (atentzio kliniko integratua) dauden proiektuetako bat da. Horren xedea da erakunde sanitarioak birbideratzea eredu integratuagoetara pazienteari kalitatezko erantzuna eta erantzun eraginkorragoa emateko. Osasun sistemaren jasangarritasunak egiturak kudeatzeari utzi eta osasun sistema integratuak (mikrosistemak) kudeatzea dakar, lehen mailako atentzioarekin, espezializatuarekin eta zerbitzu sozialekin lankidetza eta koordinazio handiagoa bilatuz. Hori guztia biztanleriaren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzera bideratuz.

Integrazio sanitarioaren proiektuak sistematikoki ebaluatu behar dira jakiteko aurreikusitako emaitzak lortzen dituen. O+berri-k (Berrikuntza sanitarioaren euskal institutua) eta Osakidetzak integrazio asistentzialaren esperientzien ebaluazio-markoa sortu zuten; BOMSeko profesionalek osasun mentaleko arlora egokitu zuten (batzuek entzungo zenuten ¡§los lapiceros¡¨ izeneko dokumentua da). BOMSen hiru ebaluazio egin dira jada: 2011ko ekainean, 2011ko azaroan eta 2012ko maiatzean, baina langileen iritzia jasotzeko galdetegiak lehenengoz aurtengo ekainaren eta uztailaren artean aplikatu dira.

Galdetegia on-line formatoan diseinatu zen eta BOMSeko langile sanitarioak Osakidetzako beren posta elektronikoen bidez bidalitako estekara sartu ahal izan ziren. Datuen bilketa 2012ko ekainaren 13tik uztailaren 13ra bitartean egin zen. Galdetegia 342 langileri (fakultatiboak, erizainak, gizarte langileak eta terapeuta okupazionalak) bidali zitzaien, horietariko 59 erdi mailako arduradunak dira eta osatutako 121 galdetegi jaso ziren.

Lehenengo eta behin azpimarratu behar da inkestan parte hartzea baxua izan zela, %36koa izan baitzen.

Askok, inkestan parte hartu duten erdiek baino gehiagok, uste dute BOMSen aldaketak ez direla asko ikusten oraindik. Horrela %72k uste dute azken urtean ez dela aldatu pazienteari emandako asistentzia sanitarioa. Bestalde, portzentaje berbera pozik dago pazienteei emandako kalitate asistentzialarekin.

Alde positibo bezala hauek nabarmen daitezke:

- Konfiantza dago integrazioak pazientearengan eragin positiboa izango duela. Inkestatuen %66,2k uste du integrazioak pazienteei ematen zaien kalitatea hobetu egingo duela etorkizunean.

- %50en iritziz, beren pazienteek jasotzen duten asistentzia etengabekoa eta integratua da.

- BOMSeko zentro eta bitartekoen artean hobekuntza antzematen da; %24,8ren ustez, integrazioa baino lehenago ona zen, %42,1ek, berriz, uste du orain dela ona eta %57k uste du etorkizun hurbilean.

- %52,1 pozik dago integrazioa dela eta, eta %2,5 soilik dio ez dagoela pozik. Horrez gain, gaur egun %66,9k dauka jarrera positiboa integrazioaren aurrean.

Langileen arteko lankidetzari (integrazio kultura) dagokionez, azpimarratu behar da batez besteko guztirako puntuazioa 3,2 dela ( gehienezkoa puntuazioa 5), beraz, langileek uste dute betse langile batzuekiko lankidetza positiboa dela. Ondoen baloratutako alderdia langileen artean dagoen elkarrenganako konfiantza, eta horren ondoren, berrikuntzari laguntzea eta helburu berberak izatea. Gutxien baloratu diren alderdiak kudeatzaile eta klinikoek partekatutako lidergoa, langileen arteko lankidetza-lana bultzatzeko ildo estrategikoak eta BOMSeko langileentzako topalekuak.

Eskertu nahi dizuegu parte hartu duzuenoi eta espero dugu etorkizunean sareko langile gehiagoren ahotsa batzea.

Txosten osoa ikusi nahi baduzu, iritziaren gaineko emaitza guztiekin eta egindako iruzkinekin.

M.L

¿Qué opinan los profesionales de la RSMB de la integración?

La creación de la Red de Salud Mental de Bizkaia está enmarcada en uno de los proyectos de la Estrategia de la Cronicidad (Atención clínica integrada), que tiene por objeto reorientar las organizaciones sanitarias hacia modelos más integrados para dar una respuesta de calidad y más eficiente al paciente. La sostenibilidad del sistema de salud pasa por dejar de gestionar estructuras, para gestionar sistemas integrados de salud (microsistemas) buscando formas más colaborativas y coordinadas entre la atención primaria, la especializada y los servicios sociales. Todo ello dirigido hacia la mejora de la salud y la calidad de vida de la población.

Los proyectos de integración sanitaria deben ser evaluados de forma sistemática para conocer si están alcanzando los resultados previstos. Para ello O+berri (Instituto vasco de innovación sanitaria) y Osakidetza crearon un Marco Evaluativo de las Experiencias de Integración Asistencial, que profesionales de la RSMB adaptaron al ámbito de la Salud Mental (es el documento al que muchos habréis oído llamar “los lapiceros”). En la RSMB se han hecho ya 3 evaluaciones con este marco: en junio de 2011, noviembre de 2011 y mayo de 2012, pero se han aplicado los cuestionarios de opinión de profesionales por primera vez entre junio y julio de este año.

El cuestionario se diseñó en formato on-line, y los profesionales sanitarios de la RSMB pudieron acceder con un enlace enviado a través de sus cuentas de correo electrónico de Osakidetza. La recogida de datos se desarrolló entre el 13 de junio y el 13 de julio de 2012. El cuestionario se envió a 342 profesionales (facultativos, enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales), de los cuales 59 son mandos intermedios y se recibieron 121 cuestionarios completados.

En primer lugar es preciso considerar la relativamente baja participación en la encuesta, que se sitúa en el 36%.

Parece existir una opinión generalizada entre más de la mitad de los participantes en la encuesta de que aún no son muy visibles los cambios en la RSMB. Así, el 72% cree que no ha cambiado la asistencia sanitaria a los pacientes en el último año. Por otra parte, el mismo porcentaje se muestra satisfecho con la calidad asistencial prestada a sus pacientes.

Como aspectos positivos se podrían destacar:

 Existe confianza en que la integración va a tener un efecto positivo en el paciente. El 66,2% de los encuestados opina que la integración va a mejorar en un futuro la calidad de la atención que se presta a los pacientes.
 El 50% opina que la asistencia que reciben sus pacientes pude calificarse como continuada e integral.
 Se aprecia una mejora en la coordinación entre los centros y dispositivos de la RSMB: el 24,8% opinan que era buena antes de la integración, frente a un 42,1% en el momento presente y un 57% en un futuro próximo.
 El 52,1% se siente satisfecho en relación a la integración y sólo un 2,5% se posiciona como muy insatisfecho. Además, el 66,9% tiene, en la actualidad, una actitud positiva ante la integración.

En lo relativo al nivel de colaboración interprofesional (cultura de integración) cabe subrayar que se alcanza una puntuación global media de 3,2 (puntuación máxima 5) con lo que los profesionales consideran que la colaboración con otros profesionales de la RSMB es positiva. El aspecto mejor valorado es la confianza mutua entre los profesionales, seguida por el apoyo a la innovación y la existencia de objetivos comunes. Los aspectos con una valoración más baja son el liderazgo compartido por gestores y clínicos, directrices estratégicas que fomenten el trabajo colaborativo entre profesionales y los espacios de encuentro entre profesionales de la RSMB.

Agradecemos el esfuerzo de quienes han participado y esperamos que en ocasiones futuras se sume la voz de más profesionales de la Red.

Puedes acceder al informe completo, con todos los resultados de opinión y los comentarios realizados.

M.L.

Archivos Relacionados

 1. INFORME DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN Y MEJORA DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES ASISTENCIALES DE LA RSMB (2012).

Bisitan Zamudioko ospitaleko errehabilitazioko unitateko ortu ekologikoan.

Zamudioko ospitaleko errehabilitazioko unitateak jarduera interesgarria bezain produktiboa du: “ortua” edo nekazaritza-unitatea. Pertsonalki beti izan dut gogoko unitateko pazienteak ikustea ospitaleko langileei beraiek bildutako produktuak eskaintzen; horregatik pentsatu nuen interesgarria izango zela ikertzea zertan datzan hori guztia. Jardueraren arduradunekin, Santiago Labeaga eta David Barrenarekin, hitzordua izan nuen. Ondo hartu ninduten eta han egiten dutena erakutsi zidaten.

“Ortua” errehabilitazioko unitateko pazienteei zuzendutako lekua da, bai ospitaleratuta daudenentzat, bai eguneko ospitalean daudenentzat. Gaur egun 29 pertsona daude jarduera horretan. 16 urte daramatzate lanean, 9,00etatik 13,00era, eta 3,00etatik 4,00etara. Unitateko psikiatrek bideratzen dituzte horra pazienteak eta landatzen diren produktuak mota askotakoak dira: tomateak, berenjenak, kalabazak,piperminak, zerbak, piperrak, letxugak, azalorea, etab. , baita landare eta lore mota asko ere. Paziente/langileek soldata txiki bat jasotzen dute eta produktuak ospitaleko langileen artean banatzen dira. Lortutako etekinekin astero txangoak antolatzen dira taldearentzat.

Davidek funtzionamendua apur bat azaldu eta gero, Patxik eta Adolfok, “ortuan” diharduten beteranoek, gida turistiko bezala jardun zuten eta paseo ederra eman genuen.

Patxi: “Lana taldean egiten da, goizean lehenengo orduan uzta batzen dugu, gero lanean jarraitzen dugu… “luntx” bat egiten dugu denok elkartzeko”.
Adolfo: “ Ez dugu arazorik gure artean, lana taldean egiten da. Batzuek gehiago egiten dute, beste batzuek gutxiago, bakoitzak ahal duen neurrian, giro ona dago”
Patxi: “Baserritar askok nahi lukete ortu hau izan… aurten bederatzi kamioikada ongarri organiko sartu dugu. Lurra lehor dago, buztintsu dago euri askorik egin ez duelako”. “Gainera, ez dugu pestizidarik, ez pozoirik erabiltzen, tomateentzako kobre sulfatoa baino ez!

-Zertan laguntzen dizue jarduera honek?
Patxi: “Lanean ari zaren bitartean, ez duzu zure arazoetan pentsatzen, nik neure pentsatzeko modua daukat eta etxean isolatu egiten naiz”
Adolfo: “Luntxean denok egon behar dugu eta horrek harremanak izatera behartzen zaitu”
Patxi: “Ni arrantzalea naiz eta nire lankideekin konturatzen naiz nasan. Gainera saldu egin behar dugunez, hori ere ona da… nahiz eta gutxi batzuetan batzuk prezioarengatik kexatzen diren ”.
Eta zer egiten duzue orduan?
Adolfo:Jasan egin behar! (frustrazioarentzako tolerantzia)

Patxi eta Adolforen hitz hauek ondo islatzen dituzte ortuak dituen onura terapeutiko batzuk. Onura horien oinarrian hiru zutabe nagusi daude: lana edo zeregina, taldea eta naturarekiko lotura estua. Amaitzeko jardueraren arduradunen berba batzuk erantsiko ditugu.

“Ortua definizioz ortuari eta landare ezberdinak lantzeko lekua da, teknika eta tresna ezberdinen bitartez eta naturarekin harreman osasuntsuaz gozatzen den lekua da. Ortuak berekin dakartza: ortuariak, koloreak, usainak, aniztasuna, zainketak eta aukera. Ortuak pertsona bakoitzak bere gaitasuna lantzeko eta garatzeko aukera ematen du, garapen pertsonala sustatuz eta lagunduz, nola eta, sormen jardueren bitartez, harremanak izanik, esperimentatuz, ikasiz, gauza berriak aurkituz, ariketa eginez eta aire freskoa hartuz, ahaleginaren saria ikusiz eta, jakina, elikagai freskoak eta osasuntsuak janez.

Pertsonek gauzak zaintzen eta beren burua zaintzen ikasten dute, horrek gure erabiltzaileei rola aldarazten die, zainduta egotetik zaintzaile izatera, ikasiz nola landare bakoitzak garatzeko berariazko zainketa behar duen (ur gehiago edo gutxiago, argi gehiago edo gutxiago…) Eta nola landare bakoitzak eta geuk ere zainketa batzuk behar ditugula bizitzan edo bizitzaren une batzuetan.

Horregatik guztiagatik zalantzarik gabe esan daiteke ortua dela gaixotasun larria duten pertsonentzako errehabilitatzeko leku naturala, izan ere, aberastasuna eta potentziala eskaintzen baitie bakoitzaren eta taldearen garapenerako, jarduera normalizatu baten bitartez” .


V.A.

Una visita a la Huerta Ecológica de la Unidad de Rehabilitación del Hospital de Zamudio.

La unidad de rehabilitación del Hospital de Zamudio dispone de una actividad interesante a la par que productiva: el “huerto” o unidad agraria. Personalmente siempre me ha resultado gratificante el ver a pacientes de la unidad ofreciendo los productos cosechados por ellos mismos a los trabajadores del Hospital, así que pensé que sería interesante el investigar un poco más en que consiste todo ello. Concerté una cita con los encargados de la actividad: Santiago Labeaga y David Barrena, que amablemente me recibieron y me enseñaron lo que allí hacen.

El “huerto” es un espacio destinado a los pacientes de la Unidad de Rehabilitación, tanto en régimen de ingreso como en Hospital de Día y actualmente están en la actividad 29 personas. Lleva funcionando nada menos que 16 años, en horario de 9 a 1 y de 3 a 4. Los pacientes son derivados a la actividad por los psiquiatras de la unidad y los productos que se cosechan son de todo tipo: tomates, berenjenas, calabazas, guindillas, acelgas, pimientos, lechugas, coliflor etc. además de otra gran variedad de plantas y flores. Los pacientes/trabajadores reciben un pequeño sueldo y los productos se distribuyen entre los trabajadores del hospital. Con los beneficios obtenidos se organizan excursiones semanales para todo el grupo.

Después de que David me explicase un poco el funcionamiento, Patxi y Adolfo, dos de los veteranos en “la huerta” se ofrecieron para hacer de guías turísticos dando un agradable paseo.

Patxi: “El trabajo se hace en equipo, a primera hora de la mañana recogemos la cosecha, luego seguimos trabajando...solemos hacer un “lunch” donde nos reunimos”
Adolfo: “ No tenemos problemas entre nosotros, el trabajo se hace en equipo. Unos hacen más y otros menos, cada uno dentro de sus posibilidades, hay buena armonía”
Patxi: “A muchos aldeanos les gustaría tener este huerto....hemos metido este año nueve camiones de abono orgánico, la tierra está seca y arcillosa porque no ha llovido mucho” “Además, no usamos pesticidas ni veneno, ¡sólo sulfato de cobre para los tomates!

- En qué os ayuda esta actividad?
Patxi: “Mientras estás trabajando no piensas en tus problemas, yo tengo mi forma de pensar y en mi casa me aíslo...”
Adolfo: “En el lunch tenemos que estar todos, y eso te obliga a relacionarte”
Patxi: “Yo soy pescador y lo noto con los compañeros en el muelle. Además como tenemos que venderlo eso es bueno también....aunque algunas pocas veces algunos se quejan por el precio” ¿Y qué hacéis entonces?
Adolfo: ¡aguantar la mecha! (tolerancia a la frustración)

Estas palabras de Patxi y Adolfo reflejan bien algunos beneficios terapéuticos de la huerta, que se sustentan sobre tres pilares fundamentales: el trabajo o tarea, el grupo y el contacto estrecho con la naturaleza. Ya para terminar, añadir unas palabras de los encargados de la actividad.

”La huerta por definición, es un lugar en el que se cultivan gran variedad de hortalizas y plantas, utilizando diferentes técnicas y herramientas, donde se disfruta en sana relación con la naturaleza. Trae consigo una cosecha de hortalizas, colores, olores, variedad, cuidados y oportunidad.
La oportunidad de que cada persona cultive y desarrolle su potencial, empujando, y ayudando a su desarrollo personal, a través de tareas creativas, de relacionarse, de experimentar, de aprender, de descubrir cosas nuevas, de hacer ejercicio y respirar aire fresco, de ver la recompensa del esfuerzo, y cómo no de comer alimentos frescos y saludables.

Las personas aprenden a cuidar y a cuidarse, esto hace que nuestros usuarios cambien de rol, pasando de ser cuidados a ser cuidadores, aprendiendo cómo cada planta necesita un cuidado específico para su desarrollo (más o menos agua, más o menos luz...). Y cómo cada uno de ellos y de nosotros necesitamos unos u otros cuidados en la vida o en diferentes momentos de ella.

Por todo ello cabe asegurar que la huerta es un espacio rehabilitador natural para las personas con enfermedad mental grave que ofrece toda su riqueza y potencial ayudando al desarrollo individual y colectivo desde una actividad normalizada”.


V.A.

Galería de fotos

Trebetasun sozialak garatzeko programa buru-nahastea duten emakumeen autonomia pertsonala hobetzeko: esperientzia integratzailea normalizazioaren bidean.Badira emakumeak behar bezala konpondu ez diren bizi-egoera berdintsuetatik datozenak, gaixotasun psikiko moderatuak edo larriak dituztenak, tratamendu mediko farmakologikoa eta psikiatrikoa… behar dutenak, bizitza “normalizatua” egiteko gaitasunik ez dutenak.

Ezgaitasun-egoera horiek agerian uzten dute biltzeko, hazteko eta norbere garapenerako lekua behar dutela, beren eskaera, interes, gaitasun eta erritmoen arabera egokitua, bere integrazio pertsonal eta sozialean aurrera egiteko eta parte hartze handiagoa izateko.

Programa honek lagundu egin nahi die urrakortasuna eta/edo baztertzeko arriskua duten emakume horiei integrazio pertsonala lortzen, horrela orain dituzten zereginak behar bezala egin ditzaten, modu normalizatuan eta berentzat eta bere ingurukoentzat onuragarria izan dadin, autoestima maila eta norberari buruzko balorazio hobetuz, komunikaziorako trebetasunak eta baliabide pertsonalak emanez, eguneroko bizitzako jarduerei normal ekiteko.

Programaren helburuak hauexek dira: autoestima maila eta norberari buruzko balorazioa hobetzea, pertsonen arteko beren harremanak errazteko baliabideak jasotzea, komunikaziorako trebetasunak sartzea, norberaren osasuna zaintzeko praktika onak sartzea, bizi-kalitate hobea eskaintzea.

Prestakuntzako modulu batzuk garatzen dira: Norberaren ezagutza eta autoestima; harreman pertsonalak; trebetasun sozialak eta asertibitatea; osasunaren zainketa eta baliabide komunitarioak. Metodologia praktikoa eta dinamikoa jarraitzen da, joaten diren emakumeen parte hartze aktiboa sustatzen da. Astean saio bat egiten da, bi ordu eta erdikoa, beti goizean eta ikasturte osoan.

Durangaldeko eskualdean, Emakumearen sustapenerako zentrotik eta Durangoko osasun mentaleko zentrotik ikasturte bitan eginda programa hau eta hirugarren honen hasiera urrian aurreikusten da. Balorazioa oso ona izan da, bai parte hartu duten emakumeen aldetik, bai langileon aldetik; izan ere, lortu baitugu ohiturak hartzea ordutegiaren eta diziplinaren arloan, taldearen kohesioa eta harremanak ere sortu dira.


Sin: Mari Jose Martínez
Gizarte langilea
Durangoko OMZ.

Programa de desarrollo de las habilidades sociales para la mejora de la autonomía personal de mujeres con trastorno mental: una experiencia integradora hacia la normalización.

Hay mujeres que parten de situaciones vitales comunes sin resolver satisfactoriamente, que padecen enfermedades psíquicas moderadas o severas, que precisan de tratamiento médico farmacológico y psiquiátrico… que se encuentran en situación de incapacidad para llevar una vida “normalizada”.

Estas situaciones de discapacidad hacen visible su necesidad de disponer de un espacio de encuentro, crecimiento y desarrollo personal, adaptado a sus demandas, intereses y capacidades, a sus ritmos, para avanzar en su integración personal y social, cara a potenciar una mayor participación.

Este programa trata de de acompañar a esas mujeres en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en un proceso de integración personal que les posibilite acometer sus tareas presentes de manera adecuada, normalizada y satisfactoria para ella y su entorno, mejorando su nivel de autoestima y valoración personal, dotándolas de habilidades comunicativas y recursos personales para el desempeño normalizado de las actividades de la vida diaria.

Los objetivos del mismo son mejorar el nivel de autoestima y valoración personal, adquirir recursos que faciliten sus relaciones interpersonales, incorporar habilidades comunicativas, incorporar buenas prácticas para el cuidado de su salud personal, proporcionar mayor calidad de vida.

Se desarrollan varios módulos formativos: Autoconocimiento y autoestima; relaciones personales; habilidades sociales y asertividad; cuidado de la salud y recursos comunitarios. Sigue una metodología práctica y dinámica que fomenta la participación activa de las mujeres asistentes. Se trata de un sesión semanal, de dos hora y media de duración, siempre en horario de mañana y durante todo el curso lectivo.

En la comarca del Duranguesado, desde el Centro de Promoción de la Mujer y el Centro de Salud Mental de Durango, se ha llevado a cabo este programa durante dos cursos, estando previsto el inicio del tercero este mes de octubre. La valoración ha sido muy satisfactoria tanto por parte de las mujeres participantes como de los profesionales que hemos intervenido, habiendo logrado una adquisición de hábitos en cuanto a horarios y disciplinas y una cohesión de grupo, creándose relaciones interpersonales.


Mari Jose Martínez
Trabajadora Social
CSM Durango.
EX CATHEDRA

XVI Congreso Nacional de Psiquiatría.

Bajo el lema: “Hacia una psiquiatría predictiva, participativa, personalizada y preventiva” tuvo lugar del 25 al 28 de Septiembre en el palacio Euskalduna de Bilbao el XVI Congreso Nacional de Psiquiatría. Fueron cuatro días llenos de talleres, cursos ponencias, pósters, diálogos, exposiciones y presentaciones de libros, en muchas ocasiones simultáneos, lo que dificultaba la elección de a qué asistir. Al ser una oferta tan numerosa no había prácticamente nada de la profesión a lo que no se aludiese en el mismo, siguiendo un modelo biopsicosocial y multidisciplinar.

Con ponentes de prestigio, nacionales e internacionales, el “plato fuerte” del congreso fue la conferencia de una de las personalidades más importantes en el mundo dentro del campo de la Psiquiatría, el profesor Luis Rojas Marcos. Tras una extensa y acertada presentación del mismo a cargo de José Guimón que mostró no solo al profesional sino también a la persona, el Doctor Luis Rojas se dispuso a dar su conferencia que tenía como tema central el abordar el concepto de Resiliencia. Con un vaso de agua en mano, un pequeño papel en la otra y sin ningún tipo de “powerpoint”, el doctor dio en mi opinión una conferencia sobresaliente. Consiguió captar notablemente la atención del público (que abarrotaba el auditorio principal del Euskalduna) mediante el uso del humor, lo que refleja sus excelentes capacidades como comunicador. Además no solo explicó el concepto de Resiliencia (resistencia o capacidad de sobreponerse a experiencias negativas y traumas finalizando el proceso en un nivel superior de desarrollo personal), realmente lo mostró a través de sus palabras y de la cercanía emocional que transmitió, los ejemplos que puso etc. Personalmente, fue una conferencia que me hizo reflexionar y pensé que quizá el día que sepamos exactamente por qué la Resiliencia está en algunos individuos habremos descubierto algo importante en la explicación de los trastornos mentales.

La participación en el congreso de los profesionales de la Red fue abundante, ya sea en forma de organización y presentación en mesas, ponencias o pósteres. El siguiente listado muestra las actividades donde los trabajadores de la RSMB, esperando no haber dejado a nadie en el tintero, contribuyeron a su desarrollo.


--- COMITÉ ORGANIZADOR

- ENRIQUE ARAGÜÉS. RSMB.
- MIGUEL ÁNGEL LANDABASO VÁZQUEZ. RSMB

________________________________________


--- MESAS

- Los Trastornos de Personalidad en las Unidades de Hospitalización de Corta Estancia.
Presidenta: Sofía Álvarez de Eulate Unibaso Adjunto Servicio de Psiquiatría. Hospital de Basurto. Bilbao
Secretario: Rubén González Oliveros. Hospital Universitario de Álava. Vitoria
Ponencias:
*** PACIENTES CON TRASTORNO DE PERSONALIDAD EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DE CORTA ESTANCIA. ANTECEDENTES Y PERFIL PREINGRESO. EVA GARNICA DE COS. RSMB.

- Mejorando la atención al paciente con trastorno mental grave
Presidenta: Sonia Bustamante Madariaga Jefe de Sección. Servicio de Psiquiatría. Hospital de Basurto. Bilbao
*** SECRETARIA: MARÍA ETXEBESTE. RSMB.

- Luces y sombras de los sistemas de información en salud mental en España
Presidente: Jorge Cervilla Ballesteros Profesor Titular de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Granada.
*** SECRETARIO: BEGOÑA URRESTI. RSMB.

- Obsesividad y patología mental
Presidente: José Manuel Menchón Magriñá Jefe de Servicio, Profesor Titular. Hospital Univ. Bellvitge.. Barcelona
*** SECRETARIO: JON LIZÁRRAGA. RSMB.

- Trastornos mentales y Atención Primaria: prioridades de investigación
Presidente: Miquel Roca . Universidad Illes Balears. Palma de Mallorca
*** SECRETARIO: JOSÉ FÉLIX MARCOS. RSMB.

- Disfunción cognitiva en la Esquizofrenia: de los genes a la neuroimagen
Presidente: Tomás Palomo Catedrático de Psiquiatría. Universidad Complutense. Hospital 12 de Octubre. Madrid
*** SECRETARIA: BEGOÑA MENDIBIL. RSMB.

- Cannabinoides como dianas terapéuticas en psiquiatría
*** PRESIDENTE: MIGUEL ÁNGEL LANDABASO VÁZQUEZ. RSMB.
Secretaria: María Soledad Mondragón. Hospital Galdakao. Vizcaya

- Aplicaciones clínicas de la genética y la farmacogenética en los trastornos bipolares.
Presidenta: María A. Oquendo Professor of Clinical Psychiatry. Columbia University. New York.
*** SECRETARIO: LUIS PACHECO. RSMB.

- Abordaje psicológico de los trastornos de la personalidad
Presidente: Alfonso Blanco Picabia Catedrático de Universidad. Universidad. Sevilla
*** SECRETARIA: ESTÍBALIZ ALDAMA. RSMB.

- Tabaquismo, nicotina y psicosis: mejorando lo presente.
Presidente: Javier Meana Martínez. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y CIBERSAM. Bilbao. Vizcaya.
*** SECRETARIO: JULEN ARIÑO. RSMB.

- Antecedentes traumáticos, personalidad y trastornos de la conducta alimentaria.
Presidente: Francisco José Vaz Leal Catedrático de Psiquiatría. Facultad de Medicina - CH. Badajoz.
*** SECRETARIO: PEDRO MUÑOZ. RSMB.

- Implementación de las guías de práctica clínica en salud mental. Experiencias prácticas en esquizofrenia, suicidio y depresión.
Presidente: Victor Pérez Sola Director de Unidad. H Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
*** SECRETARIO: ENRIQUE ARAGÜÉS. RSMB.

________________________________________


--- PÓSTERES

Estudio Piloto: Perfil dopaminérgico de los pacientes esquizofrénicos que se beneficiaran de la adición de aripripazol al tratamiento con risperidona: NIEVES BASTERRECHE, MERCEDES ZUMÁRRAGA, AURORA ARRUE, NAIARA SÁNCHEZ, ARIANE ARROITA, ESTIBALIZ GORDO (RSMB).

Síndrome de Klinefelter y patología psiquiátrica: A propósito de un caso. MIRARI ISASI, NAIARA PERIÁÑEZ, VITAL ARCE, ARIANE ARROITA, EVA GARNICA (RSMB).

Variaciones del gen de la glutamato cisteina ligasa subunidad modificadora y cognición en primeros episodios psicóticos. NOEMÍ VARELA (RSMB), Ignacio Mata, Rosa Ayesa, Roberto Roiz, Benedicto Crespo, Jose Luis Vazquez (Hospital Marqués de Valdecilla).

Grupo de automedicación en la Unidad de Rehabilitación del Hospital de Zamudio. Ruben Touzon (Red Salud Mental de Álava), IRUNE RUESGAS, MIRARI ISASI, LORENA CASTRO (RSMB).

Valoración del perfil del paciente con Retraso Mental atendido en el Hospital de Zaldíbar. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CANO, MARÍA CONCEPCIÓN PERALTA RODRIGO, ITXASO ALONSO ARANA, FÁTIMA URIBE GUINEA, MARIA BEGOÑA BENAVIDES ESPILLA, MARIA DOLORES ARCHANCO TABERNA, JUAN ANTONIO TORICES CANTORAL, EMILIO JAVIER BLANCO BENGOETXEA (RSMB).

Paciente con epilepsia témporo-límbica y retraso mental asociados a trastornos de conducta muy graves. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CANO, MARTA PRIETO PERAÍTA, MARÍA JESÚS SÁNCHEZ MARCOS, MARÍA ISABEL CHAMIZO ESCUDERO, VIRGINIA ÁLVAREZ MAIZTEGUI, LEIRE BLANCO GRANDE (RSMB).

Causas de suicidio en un campo de concentración Nazi: Sachsenhausen 1940. Esther Cuerda (Departamento de Anatomía Universidad Rey Juan Carlos), FRANCISCO JAVIER GARCÍA CANO (RSMB), María Angustias Palomar, Sonia Calvo Moreno, Inés Rivas, Rafael Linares (Departamento de Anatomía Universidad Rey Juan Carlos).

Protocolo para la Coordinación en Atención a Víctimas de Violencia de Género:Villa de Bilbao. JERÓNIMO M. GARCÍA, LAURA URIARTE, TERESA CONGET, Mª ETXEBESTE, VANESA MERINO, ENRIQUE ARAGÜES(RSMB).

Trastornos por consumo de alcohol y niveles de ferritina. LUIS MARIA LARRAZABAL SALAZAR (RSMB).

Extracción de la piedra de la locura. Isabel Hervella Garcés (Hospital de Cruces), Ana Miguélez Amboage (Hospital de Basurto), Thais Aldasoro Carcedo, Anibal Arrillaga Trueba, Lorea Larrañaga Rementería, Marta Crego Meda (Hospital de Cruces), BOSCO ANGUIANO JIMÉNEZ (RSMB).

Uso de Palmitato de Paliperidona a nivel de un Centro de Salud Mental - CSM de Barakaldo. Thais Aldasoro Carcedo (Hospital de Cruces), MAIDER PRIETO ETXEBESTE, JUAN SANZ ECHEVERRIA, ELENA AGUILAR PELAYO, GIXANE GONZALEZ GARCIA, NIEVES BARTOLOME MUÑOZ (RSMB), Anibal Arrillaga Trueba (Hospital de Cruces), CARMEN DÍAZ GARCÍA (RSMB).

Tratamiento con Bupropion de la depresión en la Enfermedad de Parkinson. A propósito de dos casos. Thais Aldasoro Caicedo (Hospital de Cruces). JUAN SANZ ECHEVERRÍA. MAIDER PRIETO ETXEBESTE. ELENA AGUILAR PELAYO. GIXANE GONZALEZ GARCIA. NIEVES BARTOLOMÉ MUÑOZ (RSMB), Isabel Hervella Garcés (Hospital de Cruces).

A través de la lente: Irantzu González, Talía Rincón, Iñaki Kerexeta, María Carballo, Aiala Gatón, Ana Miguelez, Aida Díaz, Verónica Pousa (Hospital de Basurto), ÓSCAR MARTÍNEZ AZUMENDI (RSMB).

Txirenes de Bilbao: Irantzu González (Hospital de Basurto), Juan Medrano (Red Salud Mental de Álava), ÓSCAR MARTÍNEZ AZUMENDI (RSMB), Talía Rincón, Iñaki Kerexeta, María Carballo, Aiala Gatón, Ana Miguélez, Gerardo Priego, Aida Diaz (Hospital de Basurto).


________________________________________


--- EXPOSICIÓN

Luces y sombras en Imágenes de la Psiquiatría (exposición fotográfica). Curador ÓSCAR MARTÍNEZ AZUMENDI (RSMB).


V.A.

Archivos Relacionados

 1. Estudio Piloto: Perfil dopaminérgico de los pacientes esquizofrénicos que se beneficiaran de la adición de aripripazol al tratamiento con risperidona.
 2. Síndrome de Klinefelter y patología psiquiátrica: A propósito de un caso.
 3. Variaciones del gen de la glutamato cisteina ligasa subunidad modificadora y cognición en primeros episodios psicóticos.
 4. Grupo de automedicación en la Unidad de Rehabilitación del Hospital de Zamudio.
 5. A través de la lente.
 6. Txirenes de Bilbao.
 7. Uso de Palmitato de Paliperidona a nivel de un Centro de Salud Mental - CSM de Barakaldo.
 8. Tratamiento con Bupropion de la depresión en la Enfermedad de Parkinson. A propósito de dos casos.
 9. Valoración del perfil del paciente con retraso mental atendido en el Hospital de Zaldibar.
 10. Paciente con epilepsia témporo-límbica y retraso mental asociados a trastornos de conducta muy graves.
 11. Causas de suicidio en un campo de concentración Nazi: Sachsenhausen 1940.
 12. Trastornos por consumo de alcohol y niveles de ferritina.
 13. Protocolo para la Coordinación en Atención a Víctimas de Violencia de Género:Villa de Bilbao.
 14. Extracción de la piedra de la locura.

Enlaces Relacionados

 1. Página web del Congreso.

III Jornadas Técnicas de Argia. La gestión compartida de casos: conciliando recursos.

Comunicación oral a las III Jornadas Técnicas de Argia: “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE” (Bilbao, 11 octubre 2012).

Miren Josebe Perez de Loza (Trabajadora social, CSM Basauri, Mari Jose Martínez (Trabajadora Social, CSM Durango).

Este año 2012 Argia Fundazioa ha organizado su III Jornada Técnica con la intención de dar a conocer la iniciativa para crear una red de conocimiento de buenas prácticas, centrada en el trabajo de la rehabilitación picosocial de personas con enfermedad mental grave.

En relación con ello, la primera mesa abordó el tema de los recursos intermedios, aquellos que se sitúan entre el hospital y el CSM, ofreciendo diferentes puntos de vista. En la segunda mesa 2, en la que participaron nuestras compañeras, expusieron sus experiencias de buenas prácticas las siguientes entidades: Matia Fundazioa, Bizitegi, Osakidetza, Avifes y Argia Fundazioa.

Introducían su conferencia así:

"- Las personas con enfermedad mental grave deben ser atendidas en recursos sanitarios y sociales según un modelo comunitario.

- Aún teniendo en cuenta su evolución crónica y de larga data, pueden alcanzar la estabilidad.

- Para ello es necesario:
Dotar de recursos de hospitalización y servicios comunitarios.
Garantizar, a través de políticas flexibles, el acceso al alojamiento, al mercado laboral y a los recursos económicos.
Facilitar el acceso a los servicios de rehabilitación.
Dar soporte a cuidadores.

- La atención según el modelo comunitario, se puede mejorar con planes de atención individualizados y coordinados, con una MISIÓN: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES SOBRE UN MISMO INDIVIDUO, FAMILIA O GRUPO SOCIAL, Y LA CALIDAD DE LA GESTIÓN.

Y a partir de ahí expusieron la implantación y desarrollo del programa asistencial (Plan de Atención Individualizado), para el trastorno mental grave en los CSMs de la RSMB (PAI-TMG)".


O.M.

III Jornadas Técnicas de Argia: Reciclar para Recuperar.

Póster presentado a las III Jornadas Técnicas de Argia: “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE” (Bilbao, 11 octubre 2012).

Autoras: Carmen Devesa (Enfermera), Miren Edurne Ozamiz ( Monitora), Yolanda Aguado (Monitora) e Isabel Perteagudo (Trabajadora Social) del Hospital de Día de Bermeo.

El inicio de esta actividad nació de una preocupación por parte de los profesionales de intentar vincular a nuestros pacientes con la actividad manual. Está sobradamente probado y comprobado que la actividad manual es un importante vehículo de recuperación tanto física como psicológica, pero a nuestros pacientes les costaba mucho vincularse a las diversas tareas artísticas o artesanales que se les proponía, pintura, macramé, escayola, costura, etc. Esto sonaba a los talleres ocupacionales de toda la vida y muchos de nuestros pacientes han pasado varias veces por los distintos centros donde se realizaban las mismas actividades.

Con este tipo de actividad artesanal pretendíamos aumentar el grado de motivación y de participación en dichas actividades.

De esta manera también los propios pacientes y sus familiares y amigos, se encargan de conseguir materia prima (recogida de chapas, bolsas de distintos comercios, cápsulas de café, abalorios de collares que ya no se utilizan en casa, etc.).

Cada uno en un primer momento realizó estos trabajos para regalos a la familia o amigos, pero desde el primer momento se los alabaron e incluso les hacían pedidos. Viendo su trabajo reconocido se generó un nuevo impulso que hacía que trabajáramos con ímpetu y motivación. Después de eso se pensó en una exposición y venta aprovechando un evento en el hospital y ¡¡¡¡ fue un éxito!!!! Aumentaron las ventas y se multiplicaron los encargos. No dábamos abasto.

Ahora llegado el periodo estival planteamos un descanso, pero ¡cual no sería nuestra sorpresa! Los pacientes demandaban más trabajos para seguir creando y los pedidos nos abrasaban. Y aquí seguimos, dándole a la imaginación que esa si que no puede parar.


P.D: En este póster solo se representa gráficamente las manualidades hechas con cápsulas de “Nespresso”, aunque en el centro se trabaja con distintos materiales reciclados o reutilizados.


C.D.

Archivos Relacionados

 1. Póster "Reciclar para Recuperar":

Galería de fotos

IX Jornadas Nacionales de la Sección de Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Las Jornadas, de frecuencia bienal, se celebraron en Ourense los pasados 4 a 6 de octubre. Fueron convocadas en Bilbao, donde tuvieron lugar por última vez en 2010.

Con una importante representación de profesionales de la RSMB, que participaron con diversas presentaciones:

Iñaki Markez: “1937, Episodios nacionales: asesinatos en el psiquiátrico de Valdediós (Asturias)”.
Reda Rahmani: "Psiquiatría y cultura: Georges Devereux, una vida, una obra".
Oscar Martínez Azumendi: “De visita por los manicomios con la prensa escrita y gráfica de finales del XIX y principios del XX”.


En las imágenes:
- Reda Rahmani, en el inicio de su presentación.
- Debate entre algunos miembros de la Sección de Historia AEN. Al fondo Iñaki Markez y Reda Rahmani.
- Recorte de prensa sobre una de las presentaciones.

Galería de fotos

IV Congreso FEARP en Zaragoza.

Acaba de celebrarse en Zaragoza (25-27 octubre) el IV CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL – FEARP.

También allí hubo representación de la RSMB. Tanto desde la persona de JOSÉ J. URIARTE como miembro del Comité Científico y actual Presidente de FEARP, así como la presentación: Trastorno mental grave e integración de organizaciones de CARLOS PEREIRA, en la mesa Modelos de gestión clínica y RHPS moderada por JOSÉ A. DE LA RICA.

Además, que tengamos noticia, al menos se han presentado dos pósteres en los que participan diversos colegas de la RSMB.

Por una parte: Análisis descriptivo de variables subjetivas asociadas al proceso de recuperación en Trastorno Mental Grave. POUSA RODRÍGUEZ, V. VELASCO SAHUQUILLO, B. GARAY ARÓSTEGUI, M. PÉREZ CABEZA, L.

Resultado de la administración de una serie de pruebas subjetivas asociadas a la recuperación en los Hospitales de Día de Garamendi y Txurdinaga, con la ayuda de la PIR de H. Basurto y la psicóloga en practicas de Deusto. La muestra fue de 59 pacientes y algunas de las conclusiones a reseñar son:

§ En primer lugar se detectan diferencias significativas en el perfil de ambos hospitales de día. ( autonomía, capacitaciones legales, soporte social, etc.)

§ Respecto a los resultados encontrados en estado general (HONOS) se aprecia que un mayor consumo de tóxicos está relacionado con mayor presencia de actividad psicótica. Así mismo quienes no tienen problemas en actividad productiva puntúan más en recuperación que los que tienen un problema moderado.

§ La percepción de buen estado de salud ( EUROQOL) aparece asociada a menos sensación de déficit cognitivo y menos conciencia de déficit en cognición social, y menos impresión de autoestigma.

§ En lo referente al factor de recuperación los resultados avalan los hallazgos de la bibliografía; Más sensación de recuperación se relaciona con menor percepción de problemática de déficit cognitivo y de deterioro social, y a menor autoestigma y mejor puntuación en relaciones sociales ( HONOS área 9).

§ Por su parte, la variable autoestigma aparece vinculada con todo el espectro cognitivo; a mayor conciencia de déficit neurocognitivo y deterioro social, y mayor autorreflexión y mayor autoestigma.

§ En síntesis, se comprueba que las variables subjetivas cognitivas diversas, tanto las que comprenden la actividad intelectiva básica como las más complejas relacionadas con la mentalización social modulan la autonomía personal , el desarrollo relacional y la percepción de recuperación.


Por otra y desde el Hospital de Zaldibar: Dificultades de manejo del retaso mental en el contexto social actual: biografía de un caso representativo. CONCHA PERALTA RODRIGO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CANO, ITXASO ALONSO ARANA, Mª DOLORES ARCHANCO TABERNA (RSMB), Nagore Salcedo Martínez, Ester Zarandona Zubero (H. Galdakao).

Del que destacamos sus conclusiones:

1- Es frecuente encontrar casos de retraso mental en los ambientes más marginales y sin que se les preste la atención y recursos adecuados.
2- La labor de los Grupos Asistenciales de Calle tiene un gran valor para identificar y recoger a este perfil de pacientes.
3- En ocasiones es necesario un esfuerzo de coordinación entre diferentes entidades para elaborar un correcto abordaje rehabilitador e integrador de estos pacientes.

Archivos Relacionados

 1. Análisis descriptivo de variables subjetivas asociadas al proceso de recuperación en Trastorno Mental Grave.
 2. Dificultades de manejo del retaso mental en el contexto social actual: biografía de un caso representativo.
TXOKO-BOMS

Entrevista a Carmen Vidaurre Díaz

A la hora de construir la historia de una institución se suele recurrir con frecuencia a la documentación escrita (archivos, periódicos, cartas, etc. ), esto dibuja una imagen quizás demasiado centrada en lo “oficial”, que generalmente nos hace olvidar la visión de las personas que fueron protagonistas de esa época. No obstante, dentro de la propia ciencia Histórica desde hace no demasiados años se ha abierto una nueva disciplina que analiza los testimonios orales como fuente de información.

La entrevista de este mes no es para leerla, ES PARA ESCUCHARLA, y si se ha decido que sea oída es por ser un testimonio directo de Carmen Vidaurre Díaz (ex compañera jubilada en los años 80) que nos explica, a través de las preguntas que le realiza su hija Carmen Sampedro Vidaurre, su relación con el hospital Zaldibar, donde comenzó a trabajar en el año 1948 (con 16 años).

Este excepcional testimonio oral nos enseña algo que generalmente no se aprende en los libros o artículos de historia, una realidad casi olvidada del día a día de un hospital contado por una de sus protagonistas. Ahora bien, los registros orales requieren del oyente un ejercicio personal de interpretación y contextualización, por lo que tendremos que enmarcarlo en el momento histórico concreto del que habla la protagonista (la posguerra, la transición…), sin caer en la tentación de realizar juicio de valores basados en la realidad actual. Por qué si algo caracteriza históricamente a la asistencia en salud mental en Bizkaia, es que ha sido capaz de adaptarse a la realidad social, económica y científica de cada momento.

E.G.

Nota técnica: Es necesario tener habilitado el sonido en el ordenador, en caso de no escuchar o no saber como habilitarlo contactar con Informática de vuestro centro

Archivos Relacionados

 1. Entrevista con Carmen Vidaurre Díaz
EL PERISCOPIO

"La Galería" reflexiona sobre la locura.

Escuchado en Radio Euskadi la noche del 30 de septiembre de 2012.

Hora temática dedicada al trastorno mental en la que se habló, entre otras personas, con José J. Uriarte (Jefe Unidad de Gestión Clínica Trastorno Mental Grave de Bizkaia), y con Almudena Calvo, diagnosticada con trastorno mental e integrante del colectivo Radio Nikosia. En esta primera hora dedicada a "la locura", también se recorre brevemente la trayectoria vital del poeta Leopoldo María Panero.

Enlaces Relacionados

 1. Escuchar programa:

Exposición “Luces y sombras de la Psiquiatría”.

En el marco del XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, organizado en Bilbao del 25 al 28 de septiembre por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) se expuso, en el Palacio Euskalduna, la muestra fotográfica “Luces y sombras de la Psiquiatría”, coordinada por Oscar Martínez Azumendi.

Con el objeto de resumir la evolución de la psiquiatría en los últimos 40 años, la exposición buscaba contrastar las crudas fotografías del Hospital Psiquiátrico de Bermeo a mediados de los 70, con las imágenes más luminosas tomadas en la actualidad por pacientes de ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) en la comunidad.

Enlaces Relacionados

 1. Leer nota de prensa:
 2. Ver "Imágenes de la psiquiatría":

Galería de fotos

EN PRIMERA PERSONA

Comienza una nueva temporada de la liga de fútbol-sala intercentros.

Ya está aquí el otoño y con él, una nueva temporada de la liga de fútbol sala intercentros de Euskadi.

La Liga de fútbol se celebra initerrumpidamente desde 1988, año en el que tuvo lugar en el Polideportivo de Fadura su primera edición. En la actualidad, toman parte un total de 11 dispositivos, tanto de Osakidetza como de otras instituciones y no sólo de Bizkaia, sino también del “extranjero” (Álava y Guipuzcoa). El número de usuarios que participan en ella oscila entre los 150 y 200.

Este año, de nuestras Red competirán los hospitales de día de Durango, Zaldibar, Barakaldo, Bilbao (con usuarios de Garamendi y Txurdinaga), Zamudio y Uribe Kosta. Además, también jugarán equipos de Argia, Avifes, Eragintza, Mondragón (perteneciente a San Juan de Dios) y Vitoria (de la Red de Salud Mental de Alava).

Esta actividad integradora y recuperadora va dirigida a usuarios afectados de trastorno mental grave y es organizada en su totalidad por los trabajadores de los hospitales de día participantes. Ellos se encargan de entrenar a los jugadores, planificar los encuentros, diseñar una normativa común para todos e incluso, de organizar la fiesta anual de fin de campeonato, que se celebra en Junio.

Hay que subrayar el alto grado de satisfacción e implicación de los usuarios en esta actividad, capaz de mejorar no sólo el ejercicio físico, sino otros muchos aspectos ligados a la salud, tales como la concentración, el manejo de la frustación, la vinculación emocional con otras personas o la higiene personal.

Otra cosa digna de mencionar es la gran implicación de todos los profesionales que toman parte en ella y el buen ambiente reinante, lo que se refleja en que, a pesar de ser una tarea que requiere un esfuerzo importante, se ha seguido llevando adelante ininterrumpidamente año tras año.

Un momento del que nos sentimos especialmente orgullosos es la fiesta de fin de campeonato. Es un acontecimiento muy especial en e quel se disputa el partido que decide el ganador del torneo y se hace entrega de medallas y trofeos a los participantes. Gracias a la insistencia de los profesionales, solemos conserguir que participen en la fiesta ex jugadores o entrenadores, tanto del mejor equipo del mundo, como de otros. Una de las personas a las que hay que agradecer especialmente su asistencia a la fiesta es Iribar, que ya ha participado en numerosas ediciones.

Como lo mejor para demostrar las palabras son los hechos, he aquí unas fotografías de la final de junio de este año, que tuvo lugar en el Polideportivo de La Casilla y continuó posteriormente con una comida en la cervecera Kobetas. Contamos con el orgullo de que el que ostenta el título de ganador de la Liga es el equipo del hospital de día de Durango, tras vencer en la final al hospital de día de Vitoria.

Para finalizar, he de recordar que esta Liga no es cerrada; si algún hospital de día está interesado en participar, no tiene más que ponerse en contacto con cualquiera de los centros participantes.


L.F.

Galería de fotos

HACE YA UN TIEMPO

Reflexiones personales al hilo de unas imágenes.

Tras la lectura de artículos y libros sobre la evolución de la psiquiatría, en los que vemos a pacientes en instalaciones deterioradas, compartiendo enormes habitaciones con paredes llenas de humedad, cocinas que no cumplen condiciones, etc. quiero, mediante estas imágenes de nuestro día a día, mostrar la evolución que se ha dado para mejorar su estancia. Porque al igual que los pacientes cambian, son más conocedores de su enfermedad, avanzan las tecnologías, nosotros también debemos llevar un ritmo parejo, no anclarnos en el pasado, ver las necesidades que hay, proponer y progresar. Una muestra puede ser mostrando nuestros centros que, aunque a veces nos parezcan obsoletos, hubo un tiempo que fueron peores y cuando salgamos de esta crisis podamos continuar dando un servicio acorde con sus necesidades en toda la Red de Salud Mental.

Al menos yo cuando leí y vi las imágenes es en lo que pensé.


María Antonia Arrubarrena
Enfermera Hospital de Bermeo.


Fotografías:
* Anónimo. En el psiquiátrico de Bermeo, peor que perros. Punto y Hora. 16-22 junio, 1977. p. 12-16.
* María Antonia Arrubarrena. Detalles del hospital en la actualidad.

Galería de fotos

Orígenes del Instituto Neuropsiquiátrico Nicolás Achúcarro.

En el anterior Boletín, ya conocimos los orígenes “psiquiátricos” del que durante años fue Seminario de Derio. Ahora empecemos la historia un poco antes, para terminarla un poco después.

Bizkaia siempre fue deficitaria en camas psiquiátricas donde acoger a sus enfermos mentales. Muchos de ellos fueron recluidos en el “cuarto de detenidos” municipal, como el caso de una joven aquejada de locura que, en 1848 y tras 4 meses de encierro, fue trasladada a Zaragoza por un carretero que cobró 760 reales por el servicio. Las primeras camas de las que tenemos noticias estuvieron ubicadas en el Hospital de Atxuri (primer Hospital de Bilbao), debiendo ser enviados la mayoría de enfermos fuera de la provincia (Valladolid, Zaragoza...). En aquella época los pacientes mentales tenían vetado el ingreso en los hospitales generales, mientras que ya entrado el S. XIX se atendieron en Atxuri de forma transitoria un pequeño número de enfermos, no mayor de seis, "en observación". Departamento que fue cerrado en 1887.

En 1892 se solicitó por parte de la Diputación terrenos para la construcción de un manicomio que hiciera innecesarios esos traslados. Bermeo respondió a la solicitud, inaugurándose su hospital en 1900 con unas 100 camas. Años después, en 1923, seguiría la apertura de un nuevo establecimiento en el anterior balneario de Zaldibar. Allí se trasladaron las enfermas hospitalizadas en Bermeo, donde para 1924 ya se contabilizaban 400 camas.

Aún así, el crecimiento de Bilbao y municipios limítrofes bien pronto aconsejó disponer de camas más cercanas al domicilio de los pacientes, además de ampliar el número de las existentes. López Albo, psiquiatra director de Zaldibar hasta 1928 y presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría entre 1930 y 1935, propuso la construcción de un gran hospital psiquiátrico de 3.000 camas con el fin de acoger a la totalidad de enfermos mentales del País Vasco y provincias limítrofes.

Algo más tarde, a propuesta del Dr. San Sebastián, se limitó el número de camas a 1.000, eligiéndose terrenos de Zamudio y Derio (hoy Derio) para su construcción, iniciada finalmente en 1932. El esperado “Hospital de Zamudio” (por cuya denominación incluso litigaron ambos municipios de Derio y Zamudio a la vez que se llegaron a cruzar apuestas entre la población), como vimos en el anterior Boletín, no alcanzó nunca a terminarse. Mientras tanto, sus pabellones fueron dedicados a pintorescos usos alternativos (almacén de maquinaria, viviendas de transeúntes, secadero de tabaco, vaquería, fábrica de armas, taller de bicicletas), siendo incluso bombardeado durante la Guerra Civil.

Los edificios, conocidos en el entorno como “el manicomio”, siguieron semiabandonados durante la década de 1940, cuando el Dr. Bustamante (quien posteriormente sería primer director médico del nuevo hospital que se construiría en las cercanías) aconsejó una Unidad de Psiquiatría para el Hospital de Basurto y una Clínica en Deusto, siendo contrario al proyecto del macrohospital de Zamudio. Este último fue finalmente reconvertido en lo que conocimos como Seminario de Derio y ocupado más recientemente por un más prosaico “Arteaga Centrum”.

Desechadas las propuestas de Bustamante, como alternativa, se eligieron entonces nuevos terrenos cercanos, esta vez ya en lo que hoy sigue siendo término municipal de Zamudio y donde el 7 de septiembre de 1968 se inauguraba un flamante “Instituto Neuropsiquiátrico Nicolás de Achúcarro”, actual Hospital de Zamudio.

Las crónicas de la época así nos lo relatan:

“El Ministro de la Gobernación, don Camilo Alonso Vega, acompañado de los directores generales de Política Interior, don José de Diego; Sanidad, doctor don Jesús García Orcoyen; Guardia Civil, en aquella ocasión don Antonio Cores, y de Carreteras, don Pedro Areitio, quien se encontraba, por otros motivos, en Vizcaya, presidió el día 7 de septiembre, con asistencia de todas las primeras autoridades provinciales y locales, Corporación Provincial en Pleno, jerarquías, personalidades e invitados, la inauguración oficial del pabellón de Laborterapia en el Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo; el Instituto Neuro-Psiquiátrico “Nicolás Achucarro”, en Zamudio –estas dos realizaciones fueron inauguradas por la mañana-, y el pabellón de Rehabilitación Motriz y Psico-Social del Sanatorio Marino de Górliz, hacia las seis y media de la tarde.

El señor Ministro, en sus detenidas visitas a estas instalaciones, dialogó cariñosamente con los enfermos acogidos en ellas y con el personal sanitario, demostrando un interés enorme por todos estos aspectos de la beneficencia y de la asistencia social. Interés demostrado de manera palpable y elocuente durante su interesantísima intervención en el acto inaugural de la popularmente llamada Clínica Mental de Zamudio, en la que pronunció un amplio discurso el presidente de la Corporación Provincial, Marqués de Arriluce".

Pero dejemos para un próximo número de Lmentala el “amplio discurso del presidente”…


-------------------------------- [ Fotografías ]----------------------------------------------------

1) Primer Hospital de Bilbao en Atxuri. Los pacientes mentales tenían vetado su ingreso en los hospitales generales. Entrado el S. XIX se atendían aquí un pequeño número de enfermos, no mayor de seis, "en observación". Departamento que fue cerrado en 1887.

2 y 3) Maceros de la Diputación, a la puerta del Instituto Neuro-psiquiátrico “Nicolás de Achúcarro”, el día de la inauguración.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O.M.

Galería de fotos

PAUSA CAFÉ

La vaca diseñadora, por Joaquín Ponte.

Érase una vez una vaca que vivía en los Alpes, era una joven ternerilla a la que le gustaba mirar a la carretera por donde pasaban coches. Cuando lo hacía, exclamaba filosófica: “¡Qué rapidez! ¡Qué peligro! ¿Por qué correrán tanto?”. Luego seguía rumiando la fresca hierba. Veía pasar a los montañeros suizos, sanos y coloradotes, que horas después bajaban como marionetas. “¿Qué gracia le verán a subir para luego bajar?” se decía a la caída de la noche.

Un día vio pasar a unas chicas con unas faldas hechas como con trocitos de colores “¡Vaya calor que tendrán!”. Pero quedó fascinada por la alegre variedad de los tonos. En el establo le preguntó a mamá vaca por aquello; mamá vaca, que era una vaca con estudios, le dijo que ese diseño se llamaba patchwork, estaba hecho de pedazos de tela cosidos.

—¿Quién lo hizo?.

—Una costurera que pone ilusión y fantasía en su trabajo, y cose que te cose con su máquina.

Nuestra ternera quería ser costurera de mayor, se soñaba cosiendo faldas como aquellas tan lindas, así que fue creciendo y desarrollando diseños en su mente: la vaca cebra, la vaca roja, una con la piel azul marino con pintas amarillas. Cuando mamá vaca le preguntaba qué quería ser de mayor le decía que costurera; mejor aún, quería ser una vaca diseñadora.

—Pero tendrás que hacer las maletas por que aquí las vacas sólo dan leche y carne.

— Yo quiero tener libertad para poder desarrollar mi fantasía, mamá.

— Hija mía, me importa una manzana asada. No conozco vacas diseñadoras, no creo que sea buena idea y sanseacabó. No me protestes que mujo.

Vaquita guardó silencio, pero metió en la recámara su plan. Necesitaba ayuda, su madre estaba anticuada, no se daba cuenta de que las vacas estaban en el siglo XXI y era hora de romper fronteras. De hecho comenzó a aprender todo lo que pudo sobre el mundo exterior. Entre sus lecturas encontró una revista donde se hablaba de la terapia con animales. Leyó cómo los delfines ayudaban a mejorar la comunicación de niños con problemas para relacionarse. Pensó que aquello era una injusticia; las vacas eran tan válidas y sensibles como cualquier especie, Vaquita deseaba que alguien le diera una oportunidad.

Ese día llegó cuando en un laboratorio de Berna descubrieron cómo ayudar a los niños autistas, ya que ellos no tenían delfines. Suiza no tiene mar, espléndidos lagos sí, pero hace una temperatura demasiado baja para los delfines. Se decidieron a implantar un programa piloto de terapia con vacas, por el natural temperamento pacífico y bonachón de este animal. Pensaron que necesitaban vacas jóvenes y de poco tamaño para que se acostumbraran al contacto humano.

Así fue como Vaquita dijo adiós al sabor de la fresca hierba de los Alpes y tomó un camión rumbo a la ciudad. Tardó cuatro horas en su viaje en el que pudo mirar tranquilamente los pueblos, las carreteras y luego las calles de la ciudad. La ciudad era mucho más ruidosa que el campo, todo estaba lleno de coches, de gente de aquí para allá. Vaquita, al principio, estaba mareada con tanta agitación pero luego disfrutaba contemplando las calles, los andares de la gente, las ropas.

Allí las personas eran más elegantes y sofisticadas, hasta comían helados. Llegó por fin hasta el campo experimental llamado Las vacas sanadoras, donde le recibió el que habría de ser su cuidador, Klaus. Klaus la mimó durante unos días para que se aclimatara bien al nuevo entorno. Una tarde en que Vaquita disfrutaba del sol en su pequeño prado Klaus le presentó a Heinrich, a quien ayudaría Vaquita. El niño miraba el vacío atravesando el cuerpo de Vaquita. Ésta, sorprendida, le chupó la cara con un largo lengüetazo. Ante la falta de respuesta del niño siguieron dos húmedos besos de vaca que consiguieron por fin su atención.

Heinrich observaba la boca grande y rosada de Vaquita que exhalaba un oloroso aliento, aquello pareció gustarle y le metió allí la mano. A Heinrich la lengua le resultaba rasposa, caliente y mojada. Ahora la asombrada era Vaquita, pero entonces dio comienzo una gran amistad. Heinrich aprendió a mugir para asombro y júbilo de sus padres así como a tomarse las cosas con calma; pero lo más importante fue que aprendió a mirar, técnica en la que Vaquita era experta.

El niño empezó a mirar a los ojos, a darse cuenta de lo que le rodeaba, a relacionarse con los demás. Pero, sin embargo, en el aspecto intelectual no progresaba con igual rapidez; trataban de enseñarle a través del ordenador matemáticas, lenguaje, dibujo; pero le resultaban mortalmente aburridos. Así que Klaus pensó que como el niño trabajaba tan bien con Vaquita llevaría el portátil al prado para ver si lograba interesarle en las mates y el dibujo. La verdadera sorpresa se la llevaría Vaquita cuando conoció el programa de dibujo. Quedó seducida por la posibilidad de trazar cualquier figura simple que quisiese. Le mugía al niño para que colorease de verde los círculos, de amarillo limón los cuadrados y cruces lilas. Viendo que el niño respondía, Klaus les presentó un prototipo de una vaca. Allí, con el trabajo conjunto de los dos, niño y vaca, aquellas vacas de fantasía tomaban cuerpo sobre la pantalla: primero la vaca azul con lunares amarillos; luego, la semana siguiente una vaca roja; aún les costó semanas lograr la vaca a listas como una cebra. Vaquita, con su lenguaje secreto de mugidos y miradas le sugería los diseños con los que había soñado todos esos años. Heinrich sonrió por primera vez en su vida al ver aquellas alegres amigas de Vaquita en la pantalla.

Klaus estaba entusiasmado, pensaba publicar un artículo en la revista Investigación internacional con autistas; de hecho estaba tan eufórico que mandó los diseños a concursos internacionales, quedando premiados en una ciudad tan remota para ellos como Bilbao. Vaquita y Heinrich gozaron mucho cuando vieron las fotos de la exposición que se había montado con reproducciones de vacas a tamaño natural que ocupaban parques, calles y plazas. Pudieron ver a la vaca roja pastando en unos hermosos jardines rodeada de geranios; a la vaca cebra mirando un gran sauce al lado de una fuente; y la azul con pintas amarillas observando interesada una tienda de moda.

Un día Klaus llevaba una camiseta hippie con los animales de una granja bailando juntos. Hartos Vaquita y Heinrich de colorear, quisieron dar un nuevo paso y se lanzaron juntos al diseño de camisetas. Heinrich le sugirió a Vaquita dibujar vacas haciendo una torre como las que a él le gustaba hacer con el Lego. Vaquita le propuso dibujar una pareja de vacas bailando un vals, como mamá vaca conoció a su toro. Vaquita, coqueta, se puso la falda de patchwork y Heinrich la retrató admirado. El niño comenzó a dibujar toros por iniciativa propia con los colores de los equipos de fútbol, mientras Vaquita tocaba el tambor.

Klaus colgó el material en la página web de Las vacas sanadoras, cosa que le dio repercusión mundial. Los diseños de Vaquita y Heinrich se hicieron internacionalmente conocidos. Hay quien dice que los diseños de Kukuxumuxu se inspiraron en ellos. Cuando mamá vaca, allá en los Alpes, veía a jóvenes excursionistas hablando una lengua extraña y portando imágenes de vacas bailando el vals o haciendo torres vacunas, supo que en algún lugar Vaquita aún permanecía viva, sin ser comida. La vaca diseñadora, su hija, había logrado su sueño y por fin era feliz.

Don Celes. "Así de fácil o la interpretación de los sueños" (1963).

Galería de fotos

COLABORADORES

Ale honetan ondorengoek parte hartu dute / Han colaborado en este número: 3.

Maria Antonia Arruabarrena (M.A.), Garbiñe Apraiz Urigüen (G.A.), Vital Arce Echevarría (V.A.), Ainhoa Bilbao Maiza, Carmen Devesa Pardo (C.D.), Leire Fentanes Hernández (L.F.), Enrique González Arza (E.G.), Mónica López Ortiz (M.L.), Óscar Martínez Azumendi (O.M.), Mari Jose Martínez Pérez, Joaquín Ponte Velón, Ainhoa Valenciano González.

Enlaces Relacionados

 1. Nola lagundu eta Batzorde Editoriala / Como colaborar y Comité Editorial.
ENLACES

> <