Lmentala 4 zk. / nº 4 - 2012ko Abendua / Diciembre 2012
Pinche aquí si a partir de ahora quiere recibir Lmentala en euskera

Zorionak eta Urte Berri on!

SOMOS RED

Kasuen balorazio soziala egiteko irizpideak.

Esku hartze soziala BOMSeko prozesu asistentzialean sistematizatze aldera, lehentasunezkotzat jo diren ekintzetako bat da irizpideak, jarraibide bezala, ezartzea artatutako kasuen balorazio soziala egiteko.

Gai hori dela eta, adostu da gizarte-langileak balorazio sozialak egin behar dituela ondorengo kasuetan

1) BURU NAHASMENDU LARRIA. Prozesuan sartuta dauden KASU GUZTIAK.

2) BESTE PROGRAMETAN honako irizpideak proposatzen dira balorazio soziala egiteko:

- Pazienteak edo familiak adierazitako zailtasun ekonomiko larriak.
- Arazoak bizitokiarekin edo etxebizitzarekin.
- Zailtasunak bizikidetza-unitatean edo familiaren laguntza sarean.
- Indarkeria/tratu txarraren susmoa.
- Zailtasunak osasun-prestazioarekin. Estaldurarik ez.
- Oinarrizko beharrizanak betetzeko arazoak.
- Zailtasunak enpleguarekin eta lanbide prestakuntzarekin eta okupazio arloarekin.
- Isolamendu soziala.
- Arazoak prozedura juridiko-administratibo eta penalekin.
- 75 urtetik gorakoa eta bakarrik bizi dena.
- Adikzioak edo eguneroko bizimodua egiteko zailtasun handiak dituztenak, adin txikikoak bere kontura dituztenak. Puntu hau legalki bete beharrekoa da.

Irizpideak horiek gorabehera, kontuan izango da beste edozein zailtasun- seinale; izan ere, sarritan kontrolatutzat jo diren egoerak antzematen dira.


M. L.

Criterios para la valoración social de los casos.

A fin de sistematizar la intervención social en el proceso asistencial de la RSMB, una de las acciones que se han considerado prioritarias es el establecimiento de criterios, entendidos como indicaciones, para valoración social de los casos atendidos.

En relación con este tema, de forma consensuada, se ha acordado que el/la Trabajador/a Social debe hacer valoraciones sociales en:

1) TRASTORNO MENTAL GRAVE. TODOS LOS CASOS incluidos en el proceso.

2) RESTO DE PROGRAMAS, se proponen los siguientes criterios para la valoración social:
- Graves dificultades económicas expresadas por el paciente o la familia.
- Problemas en relación con el alojamiento y la vivienda.
- Dificultades en la unidad de convivencia y red de apoyo familiar.
- Sospecha de violencia / maltrato.
- Dificultades relacionadas con prestaciones sanitarias. No cobertura.
- Problemas de cobertura de necesidades básicas.
- Dificultades relacionadas con el empleo y la formación laboral y área ocupacional.
- Aislamiento social.
- Problemas relacionados con procedimientos jurídico-administrativos y penales.
- Mayor de 75 años que viva solo.
- Pacientes con adicciones o con dificultades importantes de manejo de su vida cotidiana, que tengan menores a su cargo. Éste es un punto de obligado cumplimiento legal.

Independientemente de estos criterios, se tendrá en cuenta cualquier otro indicio de dificultad, ya que, con cierta frecuencia, se detectan situaciones que se suponían controladas.


M. L.

Zenbat aurreratu dugu gure pazienteen segurtasunean?

Milaka pertsona artatzen ditugu egunero ondo eta modu seguruan Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean. Baina, ezin dugu ahaztu arrisku asko ditugula eta segurtasun akatsak edo gorabeherak gerta daitezkeela eta, gainera, pazientearentzat, batzuetan ondorio larriak ekar ditzaketela.
2004an Erresuma Batuko Pazientearen Segurtasunaren Agentzia Nazionalak (NPSA) gida bat argitaratu zuen eta bertan erakunde sanitarioek egin beharreko faseak deskribatzen ditu. Gida hau guztiz indarrean dago oraindik eta segurtasun klinikoari lotutako jarduerak planifikatzeko eta jarraitzeko erreferentzia bat da.
BOMSen zazpi urratsi eman diegu hasiera eta denon lankidetza behar dugu aurrera egiteko.

1.urratsa: Segurtasunaren kultura eraikitzea
Esaten da erakunde batek segurtasunaren kontzientzia hartzen duenean eta akatsez / hutsegiteez hitz egiten denean, segurtasuna hobetu egiten dela. Kultura irekia eta inpartziala da, tratuan zuzena eta langileari laguntzen diona gorabehera bat gertatzen denean, sistemari begira eta ez, gizabanakoari begira, azken finean, errakuntza egiten duenari; garrantzitsua ekintza da, jakitea nola gertatu den (eta ez, nork), errakuntzatik ikasteko eta berriro gerta ez dadin lortzeko.

2. urratsa: Pertsona-taldearen lidergoa
Garrantzitsua da lider motibatuak izatea, lanarekin arduratsuak eta konprometituak izatea pazientearen segurtasuna eraginkorra izan dadin. Beharrezkoa da lider eragile bat, pazientearen segurtasunean lan egiten duena, erakundean esperientzia duena, baliabideak erabaki eta bermatzeko agintea duena, erakundean baloratua eta errespetatua, prestakuntza ematen duena eta zuzendaritzaren menpeko zuzena. Beharrezkoa da halaber, zuzendaritzako kide bat, alde klinikoan eta pazientearen segurtasunean ardura partekatua duena. Eta azkenik, liderrak behar dira unitate edo zerbitzu bakoitzean, beraien arloko segurtasunaren kudeatzaileak.

3. urratsa: arriskuak kudeatzeko zereginak sartzea
Pazientearen segurtasuna ez da asistentziatik aparte dagoen zerbait, asistentziaren funtsezko zati bat baizik. Beraz, arrisku kliniko zein ez klinikoen (teknologikoak, administratiboak, giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, ingurugiroa, etab.) kudeaketak erakundearen kudeaketa sistemaren barruan egon behar du, eta helburuekin lerrokaturik egon behar du; izan ere, arriskuek pazienteari eragin egin diezaiokete. Horretarako beharrezkoa da: arriskuaren eta onuraren arteko oreka, antzematen diren praktika onak zabaltzea, langileen lidergoa eta motibazioa, etengabeko hobekuntzarako giroa, egitura zein langileen doikuntzak eta pazientearen segurtasunari lotutako kanpoko zein barruko arriskuen balorazioa.

4.urratsa: Jakinaraztea sustatzea
Segurtasuneko gorabeherak jakinarazteko sistemak, dudarik gabe, ikaskuntza eta hobekuntza-iturri dira, baldin eta giltzarri diren alderdi batzuk - sinpletasuna, konfidentzialtasuna, garrantzia eta atzeraelikadura - betetzen badira eta, giro eta kultura ireki batean, norbanakoari errua leporatu gabe, jakinaraztea bultzatzen bada.

5.urratsa: Pazientea eta publikoa inplikatzea eta beraiekin komunikatzea
Bere burua zaindu eta tratatzeko, osasunaren alderdi ezberdinetan pazienteen inplikazioak segurtasuna eta emandako zerbitzua hobe ditzake, pazienteek aurretik arriskuak identifikatuz eta hobekuntza ekar ditzaketen ideiak eta kezkak adieraziz.
Langileen eta pazienteen arteko elkarrizketa irekia eta bidirekzionala beharrezkoa da gertaera kaltegarrien aurrean, gertaera horiek jasaten eta prebenitzen laguntzeko kexa eta auzi bihur ez daitezen. Irekiera horretan hiru elementu dira funtsezko: azalpenak eman eta onartu eragindako kaltea, gertaera kaltegarriaren ondoren, ikerkuntza hastea eta laguntza fisiko zein psikopatologikoa ematea ondorioei aurre egiteko,

6. urratsa: Segurtasunari buruzko ikasgaiak ikasi eta partekatzea
Pazientearen segurtasunaren eraginkortasunak zera dakar: gorabeheren jakinarazpena, arrazoiak aztertzea eta prebenitzeko ikaskuntza aktiboa; horrek esan nahi du ikasitako gaiak partekatu egingo direla langileen artean, pazienteen artean, erakundean, agintaritza sanitarioan, ministerioan, komunikabideetan eta, oro har, publikoaren artean.

7. urratsa: Irtenbideak inplementatzea kalteak prebenitzeko
Ikaskuntza aktiboa da, behin ikasgaiak identifikatuta egonda, praktikan jartzea eta lan egiteko moduan sartzea; zama gehiago izan beharrean, erantsitako balioa izanik.

Iturria: La Seguridad del Paciente en Siete Pasos. Itzulpena: Miguel Recio Segoviano. Agencia de Calidad - Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005. Originala: Seven Steps to Patient Safety. National Patient Safety Agency (NPSA). Uztaila, 2004.

¿Cuántos pasos hemos avanzado en la seguridad de nuestros pacientes?

Son miles las personas que tratamos a diario con acierto y de forma segura en la Red de Salud Mental de Bizkaia. Pero, no podemos obviar que son múltiples los riesgos que nos acechan y que pueden derivar en errores o incidentes de seguridad, algunos, incluso, con graves consecuencias para el paciente.
En 2004 la Agencia Nacional de Seguridad del Paciente (NPSA) de Reino Unido editó una guía que describe las fases que las organizaciones sanitarias han de abordar para mejorar la seguridad del paciente. Esta guía, sigue estando plenamente vigente y constituye una referencia para la planificación y seguimiento de actividades ligadas a la seguridad clínica.
Son siete pasos que ya hemos iniciado en la RSMB y necesitamos la colaboración de tod@s para seguir avanzando.

Paso 1: Construir una cultura de seguridad
Se dice que, cuando una organización se conciencia de la seguridad y se habla de los fallos / errores, la seguridad mejora. Se refiere a una cultura abierta e imparcial, justa en el trato y apoyo al personal cuando sucede un incidente, enfocada al sistema y no al individuo que comete finalmente el error, lo importante es el hecho, saber cómo ha sucedido (y no quién), para aprender del error y conseguir que no vuelva a ocurrir.

Paso 2: Liderazgo del equipo de personas
La existencia de líderes motivados, involucrados y comprometidos, es crítica para que la seguridad del paciente sea efectiva. Es necesario un líder operacional, dedicado a la seguridad del paciente, con experiencia en la organización, autoridad para decidir y asegurar recursos, valorado y respetado en la organización, formador y con dependencia directa de la Dirección. También es necesario, un miembro de la Dirección con responsabilidad compartida en clínica y seguridad del paciente. Y finalmente, líderes en cada unidad o servicio, gestores de la seguridad en su ámbito.

Paso 3: Integrar las tareas de gestión de riesgos
La seguridad del paciente no es algo independiente de la asistencia sino parte esencial de la misma. Por lo tanto, la gestión de riesgos, tanto clínicos como no clínicos (tecnológicos, administrativos, recursos humanos, recursos económicos, medio ambiente etc.,) tiene que estar integrada en el Sistema de Gestión de la organización, y alineada con los objetivos, pues todos y cada uno pueden afectar potencialmente al paciente. Para ello es necesario un equilibrio entre riesgo y beneficio, extender las buenas prácticas que se detecten, liderazgo y motivación del personal, un entorno de mejora continua, ajustes tanto en estructura como de personal y la valoración de riesgos, tanto internos como externos asociados a la seguridad de paciente.

Paso 4. Promover que se informe
Los sistemas de notificación de incidentes de seguridad son una fuente innegable de aprendizaje y de mejora continua, siempre y cuando cumplan con ciertos aspectos clave como sencillez, confidencialidad, relevancia y retroalimentación y se fomente en un entorno y cultura de apertura, que fomente que se informe, sin culpar al individuo.

Paso 5: Involucrar y comunicarse con paciente y público
Involucrar a los pacientes en los diferentes aspectos de la sanidad, en su propio cuidado y tratamiento, puede mejorar la seguridad y el servicio prestado a través de la identificación precoz de riesgos por parte de los pacientes y la aportación de ideas y preocupaciones que puedan suponer mejoras
Es necesario un diálogo abierto y bidireccional entre profesionales y pacientes ante eventos adversos para ayudar a sobrellevar los efectos adversos y prevenir que se conviertan en quejas y litigios. Tres elementos esenciales de esta apertura son: dar explicaciones y reconocer el daño causado, iniciar una investigación tras el evento adverso y dar apoyo físico y psicopatológico para afrontar las consecuencias.

Paso 6: Aprender y compartir lecciones de seguridad
La eficacia en la seguridad del paciente implica la notificación de incidentes, el análisis de las causas y el aprendizaje activo para prevenir, que supone compartir las lecciones aprendidas no sólo entre profesionales sino también entre pacientes, organismo, autoridad sanitaria, Ministerio, medios y público en general.

Paso 7: Implementar soluciones para prevenir daños
El aprendizaje activo es aquel que, una vez identificadas las lecciones, se ponen en práctica y se incorporan a la forma en que trabajamos, no suponiendo una carga más sino un valor añadido.

Fuente: La Seguridad del Paciente en Siete Pasos. Traducción: Miguel Recio Segoviano. Agencia de Calidad - Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005. Original: Seven Steps to Patient Safety. National Patient Safety Agency (NPSA). Julio, 2004.

A.V

Archivos Relacionados

 1. Documento completo en castellano

Osasun Aholkua: Osasun Mentalean ere laster.

Osasun Aholkua Osakidetzak, Osarean-en bitartez, herritarrei eskaintzen dien arreta telefonikoa da osasun arazo, sintoma, tratamendu eta abarri buruzko kontsulta egiteko. Arreta telefonikoan espezializaturiko erizainek atenditzen dute kontsulta eta epe laburrera egokienak diren jarraibideak gomendatzen dituzte, eta, behar izanez gero, osasun-sistemarako sarbide aproposena zein den esaten dute.

Osasun Aholkura sartzeko bide bi daude:

• Web-en bitartez: “Web aholkua” aukeratuz eta galdera batzuei erantzunez.

• Telefonoz: 902 20 30 20 telefonora deituz eta Osasun Aholkua aukeratuz.

Jasotako kontsultak kudeatzeaz gain, Gaitasun Aurreratuen Erizain Kudeatzaileek (EGCA) kudeatzen dituzten paziente pluripatologiko konplexuen jarraipenean ere laguntzen dute, atentzioko ordutegitik kanpo, zainketen jarraitasuna bermatzeko.

Osasun mentalarekin lotutako alderdietan erabiltzaileek informatzeko eta orientatzeko dituzten beharrizanei arreta egokia emateko gabezia argia zegoela Osarean-ekin egiaztatuta ondoren, BOMSetik hasi ziren harremanak osasun mentalaren arloan eskaintza horiek egokitzeko. Gero, proiektuaren bideragarritasuna ikusita, AOMS eta GOMS sartu dira, hiru lurraldeen estaldura lortzeko.

Proiektu honen helburua bikoitza da:

1.Osasun Aholkua OMra egokitzea, erabiltzaileei arlo mentaleko sintomekin lotutako gaietan arreta egokia emateko, orain arte modu bereiztuan eta prozedura batekin kudeatu ez diren gaietan, alegia.

2.Osasun Mentaleko Sareetan beren artapenaren continiumean berariazko beharrizanak dituzten pazienteen jarraipena bermatzea, bai bitartekoek funtzionatzeko duten ordutegitik kanpo, bai bitarteko edo programen arteko faseetan. Artatzeko modu hau proaktiboa da: profesionalaren edo pazientearen talde arduradunaren ekimenez hasten da eta zehazten dute nolako esku hartzea eta zein pazienterentzat.

Horretarako lan-talde bat osatu da. Talde hori osatzen dute BOMS eta AOMSeko zuzendaritzek koordinatutako Osarean-eko erizainek, osasun mentaleko hiru sareetako erizainek eta psikiatra batek.

Besteak beste, hauxe egingo dute:

• Kontsulten kasuistika aztertu eta kontsulten kudeaketa egokia bermatzeko flujogramak egin.

• Lagundu taldeei pazienteen jarraipena egiten — profilak, arretarako berariazko beharrak, esku hartze mota, jarraipen irizpideak… — zehazten.
Proiektua 2013ko apirilean amaituko dela uste da.

A.R.


Galería de fotos

Consejo Sanitario: Pronto también en Salud Mental.

El Consejo Sanitario es un servicio de atención telefónica que Osakidetza ofrece la ciudadanía a través de Osarean para realizar consultas sobre problemas de salud, síntomas, tratamientos, etc. La consulta es atendida por equipos de enfermería especializados en atención telefónica que recomiendan las pautas de actuación a corto plazo más aconsejables y, en su caso, el acceso más apropiado al sistema sanitario.

Existen dos canales para acceder al Consejo Sanitario:

• A través de la Web: seleccionando “Consejo Web” y contestando a unas preguntas.

• Por teléfono: llamando al 902 20 30 20 y seleccionando la opción de Consejo Sanitario.
Además de gestionar las consultas recibidas, proporcionan también apoyo al seguimiento de los pacientes pluripatológicos complejos que gestionan las Enfermeras Gestoras de Competencias Avanzadas (EGCA) fuera de su horario de cobertura, con objeto de garantizar la continuidad de los cuidados.

Desde la RSMB, tras constatar con Osarean que había una evidente carencia de atención adecuada a los usuarios con necesidades de información y orientación en aspectos relacionados con la salud mental, se iniciaron contactos para poder adaptar y adecuar estas prestaciones al ámbito de la salud mental.

Posteriormente, viendo la potencialidad del proyecto, se han incorporado al mismo la RSMA y la RSMG, buscando la cobertura de los tres territorios.

El objetivo de este proyecto es doble:

1. Adecuar el Consejo Sanitario a SM, con objeto de dar atención adecuada a usuarios con cuestiones relacionadas con síntomas de la esfera mental, hasta ahora no gestionadas de forma diferenciada y procedimentada.

2. Garantizar el seguimiento de pacientes de las Redes de Salud Mental con necesidades específicas en el continium de su atención, tanto fuera del horario de funcionamiento de los dispositivos como en las interfases de atención entre dispositivos o programas. Esta forma de atención es proactiva, y surge a iniciativa del profesional o del equipo responsable del paciente, que será el que determine el tipo de intervención y el paciente al que va dirigida.

Para ello se ha constituido un grupo de trabajo formado por enfermeras de Osarean, Enfermeras de las tres redes de salud mental y un psiquiatra, coordinados por las direcciones de enfermería de la RSMB y RSMA, y que realizarán, entre otras cosas:

• Estudio de la casuística de consultas, y elaboración de flujogramas que garanticen una adecuada gestión de las mismas.

• Forma de apoyo a los equipos en el seguimiento de pacientes: determinación de perfiles, necesidades específicas de atención, tipo de intervenciones, los criterios de seguimiento,...

Se estima que el proyecto estará concluido en abril de 2013.


A.R.

EX CATHEDRA

Proyecto NEUFAM- BIZKAIA: Evaluación de las necesidades asistenciales no satisfechas de las personas que padecen esquizofrenia y sus familiares.

El acrónimo NEUFAM significa Necesidades de Usuarios y Familiares. Neufam - Bizkaia se inició con el objetivo de llevar a cabo un estudio en la Red de Salud Mental de Bizkaia usando de referencia el estudio iniciado y coordinado previamente por Manuel Gómez-Beneyto y Alberto Fernández Liria en centros ubicados en la Red de Investigación Clínico Epidemiológica Basada en los Servicios de Salud Mental (RIBSAEN).
Resumen del Proyecto.

El trastorno mental grave en general, y la esquizofrenia en particular, suponen un serio problema de salud para la persona afectada y para su entorno familiar, no sólo por el padecimiento de dicha enfermedad sino por las numerosas necesidades que surgirán a lo largo de la misma.

Investigar la esfera de las necesidades de las personas que padecen esquizofrenia es importante para darles respuesta y posibilitar la puesta en marcha de programas psicosociales específicos destinados a este tipo de pacientes y además añadir programas destinados a cubrir las necesidades de los cuidadores principales.
El objetivo de este estudio es determinar cuáles son las necesidades asistenciales no satisfechas de las personas que padecen esquizofrenia, así como las necesidades de sus cuidadores principales.

Se está llevando a cabo un estudio observacional analítico multicéntrico y multidisciplinar durante un período aproximado de 24 meses dentro de la Red de Salud Mental de Bizkaia que abarca a las 4 comarcas. Serán seleccionados todos los pacientes atendidos por primera vez a partir del año 2008 y que cumplan criterios de Trastorno Mental Grave; igualmente serán candidatos al estudio sus cuidadores principales. Para identificar las necesidades de los pacientes y de su familia se utilizará la escala CANr (Camberwell Assesment of Need). El cuestionario CNF (cuestionario sobre las necesidades de las personas que cuidan a un familiar que padece una enfermedad mental) se pasará al cuidador principal para determinar sus necesidades. BECA 11/001: Centro de Investigación de Excelencia en Cronicidad / Kronikgune.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de recogida de datos.

Equipo: Concepción Alegre, Estíbaliz Amaro, Milagros Amundarain, Elena Anderez, Javier Ballesteros, Jon Baraiazarra, Rosario Barrio, Jaione Benedicto, Susana Bilbao, Ramona Casado, Julia Teresa De Dios, María Teresa Del Campo, Carmen Devesa, José Antonio Diez, Sheila Eguía, Izaskun Eraña, Leire Fenantes, Ana Mª Fernández, Susana Fernández, María Asunción Garay, Eulalia García, Beatriz Gil, Marceliano González, Jon Lizarraga, Arantza Llosa, Ana Alday López, Mª Puy López, Mª José Martínez, Yolanda Palomino, Ander Retolaza, Ana Rodríguez, Begoña Salcedo, José Uriarte y Conchi Moreno.

(Nota: en la siguiente noticia se puede ampliar algo más los contenidos del proyecto).

C.M.


IV Congreso FEARP en Zaragoza.

En el anterior número de Lmentala nos hacíamos eco de algunas de las aportaciones realizadas desde los profesionales de RSMB al IV CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL – FEARP, celebrado en Zaragoza del 25 al 27 de octubre.

Se nos quedaron en el tintero alguna que otra aportación que reseñamos a continuación:

Estudio de las necesidades en personas que padecen esquizofrenia. Proyecto NEUFAM-Bizkaia. M. CONCEPCIÓN MORENO CALVETE, T. ELENA ANDÉREZ ARAGÓN, M. ROSARIO BARRIO GÓMEZ, M. JAIONE BENEDICTO ARBAIZA, JON BARAIAZARRA RUÍZ, SUSANA FERNÁNDEZ ASARTA.

Evaluación de las necesidades no satisfechas desde la perspectiva del cuidador. Proyecto NEUFAM-Bizkaia. M. CONCEPCIÓN MORENO CALVETE, YOLANDA PALOMINO GONZÁLEZ, SUSANA BILBAO ELORDUI, M. DE LOS ÁNGELES LLOSA JIMÉNEZ, M. JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ.

Archivos Relacionados

 1. Estudio de las necesidades en personas que padecen esquizofrenia. Proyecto NEUFAM-Bizkaia.
 2. Evaluación de las necesidades no satisfechas desde la perspectiva del cuidador. Proyecto NEUFAM-Bizkaia.

II Jornadas de Jóvenes Profesionales de la Salud Mental: “La Revolución Delirante”.

En Octubre del 2011, coincidiendo con la primera manifestación mundial de la historia organizada por el “movimiento-15M”, tuvieron lugar en Valladolid las I Jornadas de Jóvenes Profesionales de la Salud Mental: “La revolución Delirante”. Organizadas por los residentes del Hospital Río Hortega (herederos del Hospital Psiquiátrico Villacián, pionero de la reforma psiquiátrica en España) y con carácter gratuito, estas primeras jornadas destacaron por su elevada participación (aproximadamente 250 inscritos) así como por su “novedad” en cuanto al programa y objetivos planteados en comparación con otro tipo de ofertas formativas disponibles.

Cuatro residentes de la RSMB (junto a otros residentes del Hospital Galdakao) acudimos entonces, gustándonos tanto la experiencia que decidimos repetir este año. Así el 16 y 17 de Noviembre de 2012 tuvo lugar, también en Valladolid, la segunda edición de las Jornadas donde acudimos cuatro residentes de RSMB junto a otros compañeros residentes de los hospitales de Galdakao y Basurto (Psiquiatras y Psicólogos Clínicos en formación), además de un grupo de Enfermeras de Salud Mental y Psicólogos de postgrado que prestan asistencia en los servicios de salud mental de Bizkaia.

Algo diferente de esta segunda edición ha sido la obligatoriedad de que las mesas estén compuestas por un equipo multidisciplinar (al menos un Psiquiatra o Psicólogo clínico, un enfermero o auxiliar de enfermería además de un trabajador o educador social), mientras el año pasado la mayor parte de los ponentes fueron Psiquiatras y Psicólogos Clínicos. Esto ha traído, en mi opinión, consecuencias positivas como mostrar la importancia del trabajo multidisciplinar así como los beneficios de trabajar todos en la misma dirección, con objetivos comunes, independientemente de la profesión. Pero también negativas, ya que este año se ha perdido parte del “espíritu clínico y psicopatológico” que caracterizó todas las mesas de la edición de 2011, perdiéndose algo del interés por los casos en sí, además de, quizá, cierta superposición profesional en cuanto a las competencias de cada uno.

Destaco como mesas especialmente relevantes de este año la dirigida por el Psiquiatra Francisco Vaccari y el equipo de la Unidad Terapéutico-Educativa de Ortuella/CSM Uribe-Kosta, que con “maestría y finura” mostraron la descripción, hipótesis diagnóstica y etiológica así como la intervención psicológica realizada y sus efectos terapéuticos en uno de los pacientes atendidos en su servicio.

También quiero destacar las dos mesas del viernes por la tarde:

-Tomás López. (Presidente de la Asociación Hierbabuena, Asociación para la Salud Mental y Andrés Torras (Presidente de AMCESM, Asociación contra el estigma en Salud Mental, Secretario de ASME Dédalo -Asociación pro-Salud Mental en España-y presidente de ABM -Asociación Bipolar de Madrid- tuvieron un espacio para representar al colectivo de pacientes y manifestar su opinión y experiencias en los servicios de Salud Mental.

- Cine: “Si può fare” (Giulio Manfredonia 2008). Película muy divertida que intenta mostrar los beneficios terapéuticos del trabajo y las relaciones interpersonales en pacientes psiquiátricos, y además con palomitas. En mi opinión muy recomendable.

La conferencia de clausura (Titulada: “¿El fin de la Psiquiatría?”) fue realizada por el Psiquiatra Manuel Desviat (Director de los Servicios de Salud Mental del Área 9 de la Comunidad Madrid entre 1984 y 2008). Con un discurso llano y comprensible intentó mostrar desde una postura reivindicativa (con argumentos) a la par que optimista (a pesar del título) la inseparabilidad de “Lo Social” y nuestro trabajo del día a día, así como hacernos reflexionar acerca de las posibles variables (mayoritariamente sociales o “de poder”) que influyen en el déficit de formación de las nuevas generaciones, con la consecuente “simplificación” y empobrecimiento de la asistencia prestada (reduccionismo biológico-genético, concepción del tratamiento como exclusivamente farmacológico y excesivo afán clasificatorio-objetivador).

Ya para terminar, mencionar la enorme acogida que ha tenido esta segunda edición, más de 600 inscritos y más de 500 asistentes. En definitiva, un fin de semana agotador pero cargado de aprendizaje, reflexión, pero sobre todo entusiasmo por nuestra profesión, sin ningún objetivo más allá que el de poder ayudar mejor a aquellos que más lo necesitan.


V.A.

Enlaces Relacionados

 1. Página de las Jornadas.

Sesión Bibliográfica Virtual de Comarca Interior.

Aprovechando las “ya no tan nuevas” tecnologías, desde hace año y medio aproximadamente que intentamos acercar un poco más las distancias geográficas en la Comarca Interior de cara a los programas de Formación Continuada.

Ante la imposibilidad de encontrarnos cara a cara para debatir regularmente en torno a cuestiones de actualidad profesional, surgió la idea de distribuir por correo electrónico (entre todos los profesionales de los CSMs y estructuras intermedias de C.I.) un artículo para su lectura y eventual discusión en forma de foro de Internet. Deseablemente los trabajos se propuso sería conveniente fueran elegidos por cualquier profesional, garantizándose así el mayor abanico posible de orientaciones clínicas y perspectivas.

El proyecto puede ser resumido así:

1) Objetivos generales
• Formación continuada.
• Diseminación de ideas de carácter innovador.
• Cimentación de identidad comarcal corporativa.

2) Proyecto
• Distribución regular, entre todos los participantes, de un artículo en formato digital de actualidad clínica o potencial aplicabilidad asistencial.
• Discusión libre de los textos propuestos.
• Archivo de los artículos propuestos en la plataforma "AGORA" de la RSMB.

3) Población a la que va dirigido el proyecto
• La totalidad de la plantilla profesional de RSMB de Comarca Interior.
• Cualquier otro profesional interesado de la RSMB y Osakidetza.

Hasta el momento se han distribuido 35 documentos de esta forma, estando todos ellos accesibles para su consulta y/o discusión en el “Agora”, a la que se puede acceder a través del enlace adjunto más abajo.

Como desarrollo futuro, se contempla la posibilidad de que la participación en ese foro conlleve también créditos de formación continuada. El proyecto está abierto a cualquier profesional interesado, en caso de desear ser incorporado a la lista de distribución (¡lo que será siempre muy bien recibido!) simplemente se necesita enviar un mensaje solicitando la inclusión a través del enlace también existente bajo estas líneas.

O.M.

Enlaces Relacionados

 1. Entrada a la Sesión Bibliográfica Virtual en Agora (requiere registro).
 2. Solicitud de inclusión en la lista de envíos de artículos por correo-e (sin registro).

Las herramientas de análisis de la actividad investigadora. (I) El "Factor de Impacto".

Te juzgarán por cuánto has hecho, no por cómo lo has hecho", le hace decir Pío Baroja al protagonista de su novela Las inquietudes de Shanti Andía. Y se lo hace decir con aire de tristeza, no con propósito de estímulo. La frase evoca una situación que se da a la hora de juzgar la actividad científica, tanto a escala de un investigador individual como de un colectivo.

Hace 25 años, el reto de la ciencia española era asegurarse una presencia estable en las revistas de solvencia internacional. Por eso se impusieron los criterios de evaluación. Hoy en día, España ya ocupa el décimo lugar en la lista de países ordenada por el número de artículos publicados en revistas del Journal Citation Reports publicadas por ISI (Institute for Scientific Information). Pero cuando la lista se ordena por el número de citas que obtienen nuestros artículos, España pasa a ocupar el decimoséptimo puesto. La conclusión es que la calidad e interés de los mismos está por debajo de lo esperable.

El reto, ahora, consiste en sino de atender a la esencia del clínico investigador, cuya misión no es otra que incrementar el conocimiento y difundirlo. Una forma es aumentar la calidad de los artículos y una manera de propiciarlo es estimulando la publicación en revistas de mayor Factor de impacto, sin necesidad de instaurar una especie de culto a las revistas de alto Factor de impacto. Una revista generalista como Nature (FI = 32,18) recibe unos 9.000 manuscritos al año, de los que rechaza el 95%. Development, por poner un ejemplo de revista especializada de gran calidad (FI = 7,15), rechaza el 70%. Está claro que los criterios de selección son mucho más exigentes en las revistas de mayor FI, ya que son las que, por su prestigio y difusión, tienen más pretendientes a publicar y deben usar los filtros de calidad más severos. Se trata, pues, de un reto difícil (Xabier Bellés, 2006).

----- ¿Qué es el Factor de Impacto?

El factor o índice de impacto mide la repercusión que tiene una publicación en la literatura científica a partir del análisis de las citas que ha recibido. Es un instrumento para comparar publicaciones y evaluar la importancia relativa de una publicación dentro de un mismo campo científico.
Este índice es elaborado por el Institute for Scientific Information (ISI) a través de las bases de datos o índices de citas, denominadas Science Citation Index (SCI), y Social Sciences Citation Index (SSCI).

----- ¿Cómo se calcula el Factor de Impacto?
El Factor de Impacto de una revista para un año concreto se calcula a partir del número de veces que las revistas fuente del ISI han citado durante dicho año los artículos publicados por dicha revista durante los dos años previos (media de veces que en un año determinado fueron citados los artículos publicados por esta revista en los dos años anteriores).

Curriculum Vitae de Osakidetza: Una revista indexada es una publicación incluida en bases de datos comerciales y que cumple ciertos criterios de calidad, tales como la calidad del contenido de la investigación, las características técnicas o formales, y el factor de impacto (media de veces que en un año determinado fueron citados los artículos publicados por esta revista en los dos años anteriores).
Tipo de Revista (Indexada-No Indexada). se entiende como Revista Indexada aquella incluida en los índices de las bases de datos nacionales o internacionales; I.M.E. (Índice Médico Español), MEDLINE, S.C.I. (Science Citation Index), EMBASE-Excerpta Medica.

----- Para consultar el factor de impacto de revistas internacionales (Journal Citation Reports):

Para poder acceder remotamente a las bases de datos de la Web of Knowledge es necesario que acceda a la página (puede copiar y pegar la dirección en su navegador):

https://idp.fecyt.es/adas/PAPI/?ATTREQ=gpoa_adas&PAPIPOAREF=729870EC39F711E282ACD5FD7CDBB96E&PAPIPOAURL=http%3A%2F%2Fwww.accesowok.fecyt.es%2FGPoAadAS%2FPAPIPoA&PAPIOPOA=http%3A%2F%2Fwww.accesowok.fecyt.es%2Flogin%2F

Allí introducir las siguientes contraseñas institucionales:

Usuario: osakidetza.wok
Contraseña: ev9k0c5t9h
Y el correo electrónico personal.

El sistema automáticamente le devolverá una contraseña particular, la cual podrá modificar si lo desea.
Una vez que tenga su contraseña particular debe ir a la siguiente página http://www.accesowok.fecyt.es/ pinchar en "Acceso a la WOK" e introducir sus contraseñas.

Ir a Pestaña "Select a database"

Seleccionar la base Journal Citation Reports


(Continuara)

Nota. A continuación se adjuntan algunos enlaces de interés.


V.G.

Enlaces Relacionados

 1. ISI (Institute for Scientific Information).
 2. Revista Indexada.
 3. I.M.E. (Indice Médico Español).
 4. Web of Knowledge.

Apuntes de Calidad Asistencial.

Durante los días 7 al 9 de noviembre, se celebró en Bilbao el XXX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y el I Congreso de la Sociedad Vasca (AVCA-AKEB). Donde se reunieron más de 600 personas interesadas por la calidad de los servicios sanitarios para debatir ideas e intercambiar experiencias.


El tema elegido para la ocasión fue “Calidad asistencial: clave para la sostenibilidad del sistema sanitario”. Sobre esta denominación se trataron temas como la innovación en la gestión de la cronicidad, la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario o el impacto y líneas de progreso en seguridad clínica.


En representación de la RSMB, asistieron 7 personas, quienes presentaron 15 comunicaciones de diversa índole, fruto del trabajo y la dedicación de otras muchas personas de la Red.

El año que viene, el congreso de la SECA se celebrará en Valencia, los días 23,24 y 25 de octubre, concretamente. Esperemos que una vez más la RSMB mantenga tan alta cota de participación y colaboración.


A.V.

Si queréis ver las comunicaciones, pinchar en los siguientes enlaces:

Archivos Relacionados

 1. ¿Somos red? creando una cultura organizativa de cooperación y colaboración en una organización sanitaria integrada.
 2. Reiniciando el camino a la excelencia en una organización integrada. El caso de la RSMB.
 3. Definición e implantación de funciones de supervisión de la RSMB y necesidades para abordarlas
 4. Limando diferencias y prejuicios. Un modelo asistencial compartido en los hospitales de día de Comarca Interior de la RSMB
 5. Cómo elaborar la misión utilizando el pensamiento creativo y los mapas mentales.
 6. Primera reflexión estratégica en una organización integrada. el caso de la Red de Salud Mental de Bizkaia
 7. Desarrollo de una aplicación informática como ayuda a la conciliación en salud mental.
 8. Estudio del grado de utilización la Historia Clínica Digital en los CSM de la RSMB.
 9. Despliegue de un programa formativo integral en taxonomía y metodología enfermera en salud mental
 10. Utilización de la aplicación informática Prestakuntza como elemento facilitador en la gestión de la formación.
 11. Despliegue de la metodología enfermera dentro de la RSMB Comunitaria.
 12. Evaluación de los efectos adversos por neurolépticos en pacientes con esquizofrenia.
 13. Alineamiento de la gestión de personal a la estrategia de la RSMB
 14. ¿Cuáles son los factores clave en la implantación del modelo EFQM?
 15. La atención a las personas con enfermedad mental grave en los Centros de Salud Mental de Bizkaia
TXOKO-BOMS

Entrevista a: Jerónimo Melchor García San Cornelio

Todos en algún momento de nuestra vida hemos iniciado colecciones de algo, desde cromos cuando éramos unos chavales, hasta las colecciones que se ofertan en los quioscos o en establecimientos especializados. Coleccionar es centrarnos en lo específico, es asumir que generalmente un objeto es especial por su forma, antigüedad, temática e incluso por su valor tanto económico como sentimental. El coleccionista genera conocimiento a partir de reunir los elementos o piezas que se encuentran dispersas y que conforman un conjunto con características propias que lo diferencia. Este proceso de agrupamiento generalmente es ajeno a la propia razón o motivo de la existencia de la pieza, y ofrece a su propietario la satisfacción de la posesión, aunque también puede darse el proceso de compartir a través de la exposición pública de la colección, e incluso con la incorporación de muestras de la colección en otras actividades que conforman la vida del coleccionista.

Lo específico del coleccionismo es fruto de la no existencia de dos colecciones iguales, cada persona se orienta a lo que para él es más interesante y está a su alcance. En la RSMB tenemos la suerte de contar con un coleccionista de lo específico, su nombre es Jerónimo Melchor García San Cornelio y es psiquiatra en el centro de salud mental de Etxaniz (Bilbao). Jerónimo, ha tenido la gentileza de compartir con nosotros su pasión por una colección de sellos que incluye una temática muy especial, la salud mental. Por tanto, le pedimos que nos explique cómo nació su afición y como la vive:

- ¿Cuándo comenzaste a coleccionar sellos?

JMGSC: Empecé a "guardar" sellos de chaval, yendo a la Plaza Nueva. Buscaba sellos de fauna y relacionados con el mundo del trabajo. Posteriormente en 1975, con la Transición, inicié una colección anual de sellos de España, hasta el cambio al Euro. Aquí paré la colección.

- ¿Cómo llegaste a interesante por una temática tan específica como la salud mental?

JMGSC: Mi interés por temas relacionados con la Psiquiatría y las Neurociencias, nace al descubrir un sello de prevención del tabaquismo de Bostwana, en la revista médica Jano, allá por 1984. Como es sabido, siempre he tenido un interés especial por el tabaco, como "droga olvidada" por muchos médicos. Y ese sello y mi interés por las drogas, me llevaron a profundizar en la filatelia y lanzarme a una temática, que nadie coleccionaba entonces: LAS DROGAS EN LA FILATELIA.

- ¿Tienes algún sello al que tengas especial cariño?

JMGSC: Entre los sellos que conocía de niño me había llamado la atención los relacionados con la sanidad (Tuberculosis), pero especialmente por su forma diferente y sus colores, a los psiquiatras siempre nos gusta dar la nota; el del Congreso Mundial de Psiquiatría de 1966. Creo que éste es el sello que de alguna manera me marca especialmente, para el futuro.

- ¿Qué motivos son los que más se repiten en los sellos con temática en salud mental?

JMGSC: La colección que tengo se centra básicamente en las drogodependencias. Abarca la temática de forma general. Tanto desde la presentación de la droga problema (tabaco, alcohol, opiáceos...), así como su historia, su elaboración, sus consecuencias para la salud y su proyección social.

La temática, admite subdivisiones, o capítulos diferentes, que en si mismo tiene categoría de tema monográfico. Por ejemplo todo lo relacionado con el mundo del alcohol. El tabaquismo, en sí mismo es otro apartado extenso. De hecho la revista Tobacco Control, le dedicó un año entero a ilustrar sus portadas. Las consecuencias para la salud, derivadas del consumo de drogas, abre toda la medicina. Sin ir más lejos, toda la epidemia del VIH-SIDA. La patología Dual.....Los accidentes.....

Vemos que esta interrelación, hace que la colección sea muy extensa, con más de 300 sellos.

- ¿Tienes o has puesto en marcha algún proyecto de divulgación de tu colección?, ¿te gustaría exponerlos?

JMGSC: La colección ha recorrido varias exposiciones locales: Portugalete, Barakaldo, Getxo y estuvo Barcelona, Valencia. Hasta que hubo un cambio en las normas de exposición y se obligó a los coleccionistas a pasarlas a formato DIN 4, permitiendo que el texto se pudiera realizar en ordenador. Esto me obligaba a tener que cambiar todo el soporte y a romper la magia de la caligrafía, por lo que decidí que la colección, se quedaba tal cuál y nunca más ha sido expuesta.

En su momento, siendo D. José Maria Gorordo, alcalde Bilbao (1987-1990), el Área de Prevención de Drogodependencias, hizo una edición resumida de mi colección en formato de diapositivas y manual divulgativo, orientado a educadores. Es la mayor proyección social de la colección.

- ¿De qué fuentes y proveedores te nutres para conseguir los sellos?

JMGSC: Al tratar la colección sobre las drogas, hace que los coleccionistas, también "trapicheemos", y nuestras fuentes y proveedores, están por ahí...

Valga como contacto exótico, un viaje a París, calle Drouot, donde tenía su "tienda", mi amigo Cohen, judío superviviente de Mauthausen, que se entusiasmó con lo que coleccionaba y lo que suponía la drogodependencia, de pérdida de libertad, para una persona como él marcada como esclavo.

- ¿Conoces a alguna otra persona que también coleccione sellos con esta temática?

JMGSC: Con el Centenario del Puente Colgante, siendo yo miembro de la Junta Organizativa del Centenario de Portugalete, se hizo una exposición de sellos, con la temática de Puentes y otras libres: setas, soldados, transporte, medicina y ahí contacté con algún que otro médico coleccionista. Normalmente somos celosos y no nos gusta, aunque haya exposiciones, el exhibirnos y presumir de colección. Las guardamos para nosotros.

- ¿Hay algún sello del que conozcas su existencia pero que se te resista ?

JMGSC: Existe un sello de Camboya, dedicado al cáñamo industrial, en el que aparece una planta de cannabis sativa, del año 1957, creo recordar. Lo tuve en mis manos, pero al estar matasellado, y no ser nuevo o sin circular, no lo adquirí, al estar en un lote de más sellos, que no me interesaban. Nunca más lo he vuelto a ver, y me temo que será difícil de conseguir; dadas las vicisitudes de este país.

Al igual que otro sello indú, sobre alcoholismo, que representa una serpiente enroscada en una botella.

Hay un sello muy simpático, colombiano, que exalta el fumar y el beber, como elixir de la inmortalidad. "Gracioso".

- ¿Qué siente un coleccionista ante su colección?

JMGSC: Mi colección me da muchas satisfacciones, porque siempre la imaginas viva, cambiante, con variaciones y aproximaciones referidas al tema, que a medida que profundizas en conocimientos, intentas corresponderlos con una ilustración en forma de sello, matasello o sobre franqueado o circulado con algún motivo afín.

De hecho mis compañeros médicos, saben de mi afición, o la intuyen, porque en todos mis "Powerpoints", siempre aparece un sello ilustrativo de la comunicación.


Muchas gracias Jerónimo por explicarnos tu colección y por permitirnos ver parte de ella a través de las imágenes que nos has trasladado, y que ilustran perfectamente tu pasión por tu interesante colección.

E.G.

Galería de fotos

EL PERISCOPIO

Euskararen Nazioarteko Eguna.

Urtero legez, abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatuko dugu. Noiztik ospatzen da? Badira aurrekariak: Errepublika garaian Euskaltzaleak Bazkunak antolatutako antzerti eta olerti egunak, bertsolari egunak eta antzerakoak. Aipatzekoa da Espainiako Guda zibilaren ondorioz Iparraldera alde egin behar izan zuten euskaltzaleek zein bertokoek, elkar hartuta, Euskaltzaleen Biltzarraren babespean egindako lana. Sasoi horretakoa (1949) da, hain zuzen ere, Lehenengo Euskararen Eguna.

Jaiaren instituzionalizazioa. 1995ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik, Euskararen Nazioarteko Eguna instituzionalizatu egin zuten.

BOMSeko hizkuntza normalkuntzako unitatetik ere euskararen nazioarteko eguna gogorarazi nahi dizuegu, abenduaren 3an ez ezik, gainerako egunetan ere euskara gogoan izan dezazuen. Askotan zaila da ohiturak aldatzea, baina euskarak aurrera egin ahal izateko, gure beharra du, hiztunon beharra.

Zorionak euskara, zure pazientziarengatik!!!!
Helduko da eguna, hor zaudela gogorarazi behar ez duguna,
gure artean izango baitzara!!!


G.A.

HACE YA UN TIEMPO

El “Nacimiento” del Instituto Neuropsiquiátrico de Zamudio premiado.

¡Es Navidad! Y más allá de que desde Lmentala deseemos todo lo mejor a quienes nos lean, las fechas vienen a cuento para rescatar un entrañable documento de la hemeroteca local. Se trata de la noticia de un especial “Nacimiento” que se realizó como parte de las tareas de Terapia Ocupacional en el Hospital de Zamudio, y que fue merecedor de un premio especial por parte del Jurado de la “Asociación Belenista de Vizcaya” en 1970-71.

El texto de la noticia, más allá de sus contenidos, no tiene desperdicio como reflejo de una época tal y como podemos colegir del pie de la foto publicada: “Un momento de la entrevista, presidido por las doctoras, jefa de Terapia Ocupacional, asistentes sociales y personal auxiliar, todas ellas jóvenes y guapas que prestaron al reportaje la extraña mezcla de alegría y responsabilidad en su meritoria tarea, pese a sus pocos años”.

En la foto original podemos ver de izquierda a derecha a Germán de Aspiunza (Diario Hierro) - Marita Gutiérrez (Asistente Social) - Chani Mateo (Terapia Ocupacional) - Begoña Álvarez (Psiquiatra) - Teresa Vicente (Psiquiatra) - Merche Ezeiza (Terapia Ocupacional).

Un curioso “Nacimiento”, merecedor de una copa en la que sus autores "brindaron con mosto", del que algunas de sus figuras hay quien recuerda haberlas visto danzando por el hospital muchos años después y que nos invita ahora a recordar con afecto y reconocimiento a aquellas personas que nos abrieron camino en el empeño de normalizar la asistencia al enfermo mental y sus familias.

(Nota: para poder leer el texto de la imagen con el recorte de periódico, conviene abrirla en una ventana aparte. Para ello se hace click con el botón derecho sobre la miniatura y se selecciona "abrir vínculo en una nueva ventana")


O.M.

Galería de fotos

No había sitio para ellos en la posada (Lc 2, 7).

Y ya que andamos hablando de las Fiestas de Navidad y su representación a través de las actividades ocupacionales institucionales, aprovechemos para traer a cuento otra de estas producciones realizada algo más lejos de nuestros servicios, en Italia a principios de la década de los 80.

El versículo elegido para titular la noticia viene muy a propósito para hacer referencia al “Belén” que alguien decidió construir, ambientándolo dentro de los muros de un hospital psiquiátrico tradicional, a la vez que nos remite a nuestros mejores deseos para que los actuales potenciales moradores encuentren siempre la posada más adecuada en el ámbito comunitario.

La obra se trata de una curiosa producción belenística, a la que quizás haya quien catalogue como cercana a algún tipo de “art brut” colectivo, surgida en el manicomio de Cogoleto (Génova). Inmortalizados fotográficamente los dioramas por Margherita Loewy, sus diferentes cuadros se reproducen en un libro de Cosimo Schinaia, al que de paso identificaremos como psiquiatra, psicoanalista y gran conocedor y estudioso del campo de la fotografía en relación con la psiquiatría.

En el interior de uno de los pabellones abandonados de la institución, durante años se conservaron los momentos centrales de la vida institucional de una forma muy excepcional. Las modestas y artesanales figuritas y dioramas, que se extendían a lo largo y ancho de unos 400 m2, reconstruían un Belén a través de ambientes y decorados tomados de la propia historia del manicomio: el abandono y aislamiento de los enfermos, la unidad infantil, la violencia pseudoterapéutica, la granja avícola y otros varios tipos de trabajos demasiado eufemísticamente denominados “ergoterapéuticos”. Son precisamente cada uno de esos dioramas los que posteriormente inspiran y justifican cada uno de los capítulos del libro, dedicado a la historia de Cogoleto y su superación.

La propia historia de la construcción del “Pesebre” es reflejo del devenir institucional de las últimas décadas, iniciado en 1980 de forma desperdigada por el hospital, finalmente en 1984 se agrupó e inauguró como resultado de los afanes rehabilitadores y ocupacionales que dominaron la reforma asistencial italiana. Durante años fue mantenido amorosamente en una institución que progresivamente fue cerrando pabellones, pero mantenía vivo en el recuerdo el ambiente asistencial de los años 60 en las diferentes maquetas finalmente retratadas. En ellas, entre otras, podemos contemplar:

- La Natividad.
- La puerta cerrada – La habitación de aislamiento.
- La residencia de mujeres.
- El baño y la ducha - La enfermería - La fiesta en el manicomio.
- El patio - El despacho médico.
- El electroshock.
- El cementerio - La conducción del cuerpo - Vista de Génova.


O.M.

Galería de fotos

PAUSA CAFÉ

Intermedio: Paco y Virtudes, por Joaquín Ponte.

—Al final, ya ves, todos tenemos que pasar por tus manos, Virtudes.

Tenía razón Paco. Así era. Virtudes regentaba la funeraria de la localidad y su labor implicaba maquillaje y preparación de los cadáveres para el último adiós. Y ahora debía ocuparse del padre de Paco, aquel galanzuelo convertido en solterón. Virtudes vestía el cuerpo inerte del padre de Paco con manos hábiles, con delicadeza y hasta con cariño. Cuando los finos dedos de Virtudes comenzaban a limpiar la tosca piel del campesino, Paco sintió un ramalazo de tristeza.

—Me acuerdo de cuando íbamos en el tractor bien de mañana. Le gustaba cantar.

—Sí, era un hombre alegre. Como tú de joven.

—¡Jóvenes! Que lejos parece todo aquello ¿verdad? Los juegos, las risas, los bailes…Aún recuerdo el traje de flores que te ponías. Estabas muy guapa.

—Eso fue hace una eternidad.

—Yo me acuerdo como si fuera ayer.

Mientras Virtudes dibujaba color en las pálidas mejillas del cadáver, Paco la recordaba como una de las chicas más cortejadas del pueblo. Era guapa, callada y algo tímida. Él había conseguido bailar con ella muchas veces hacía unos treinta años, pero Virtudes prefería a Manolo, que era el vaquero del cacique. Paco no logró explicarse nunca cómo había elegido a Manolo, un hombre alto, desgarbado, pecoso, de pocas palabras y trabajador infatigable. Él se consideraba mucho más guapo y alegre, tenía el don de la palabra y sabía hacer reír a las mozas. Sin embargo, aunque Virtudes sonreía ante sus chascarrillos y abrazos, luego optaba por alejarse de forma prudente. Así que finalmente Manolo llevó al altar a Virtudes con veintiún años y tuvieron tres rapaces.

Paco tuvo muchas novias pero nunca se casó y a sus cincuenta y tantos años se había convertido en un solterón que había dejado escapar a todos los buenos partidos del pueblo. Con las mujeres de los alrededores tampoco tuvo nada que hacer, conocían sus triquiñuelas y lo evitaban con educación.

Los sábados de baile, coqueteo y despreocupación habían quedado atrás y, ahora, treinta y cuatro años después, él, soltero y Virtudes, viuda, compartían una madrugada de sábado arreglando el cuerpo de su difunto padre.

Virtudes mostraba su desenvoltura, pero en ocasiones la pericia no podía sustituir a la fuerza y Paco tuvo que ayudarla un par de veces a mover el cuerpo. Fueron unos segundos, sólo unos pocos, pero cuando las manos de Paco rozaron las de Virtudes, él sintió una cabriola en el pecho, un despertar de su antiguo deseo, y se sorprendió por la fuerza de los rescoldos de aquella hoguera olvidada.

—Virtudes, yo todavía me acuerdo.

—¿De qué?

—De cuando bailábamos en la plaza. El Mariano con la gaita y el Pepe con el pandero lograban que todos danzábamos alegres.

En el silencio posterior cada uno volvió a sus pensamientos. Paco recordaba el vestido azul de flores blancas, su cara menuda, el cuerpo deseado. Virtudes, sin proponérselo, recordó la sonrisa pícara de Paco, sus largas manos y sus bravuconadas. Qué diferente había resultado Manolo: suave, tranquilo y lleno de respeto hacia ella. Rememoró cómo paseaban juntos mientras recogían las vacas y escuchaban los pájaros y los grillos. Hacía cinco años que Manolo le había dejado a causa de un cáncer que le fue hurtando las fuerzas y los kilos. Habían sido cinco años de silencio, turbados por la visita dominical de los hijos. La casa se había quedado grande y, hasta algo descuidada; ya no estaba Manolo para arreglar los desperfectos, no había nadie para reparar la calefacción de su cuarto.

Paco no apartaba la mirada de Virtudes. Ella miraba de reojo a ese hombre que parecía ahora tan cambiado, al menos parecía haber perdido la prepotencia de la juventud. Percibió además que se había puesto una camisa limpia de la que emanaba, aún a esa hora del día, un resto de olor a jabón. Todavía tenía buena planta y las arrugas de su cara resaltaban la media sonrisa.

Virtudes evocó entonces el olor de Manolo y sintió el de Paco. Ella era muy sensible a los olores, incluso a veces podía adivinar la causa de la muerte por el olor del cadáver. Los accidentes o víctimas de muerte violenta olían a miedo, como a un sudor rancio, fruto de la postrera descarga de adrenalina. La gente que fallecía durante el sueño parecía oler a sábanas, a cuarto limpio. Paco olía bien y eso la hizo sonreír, era un olor a hayedo en otoño con el frescor de un río.

Se miraron durante unos momentos, él la contemplaba como pidiendo algo, con un atisbo de sonrisa en los labios. Ella le respondió con una mirada curiosa, tratando de averiguar qué pasaba en su interior. Se descubrió inspirando profundamente y deseando un abrazo; cuando se encontró con los ojos de Paco, que no dejaban de mirarla.

—¿Qué quieres?

—He pensado mucho en ti en estos años.

—¿De veras?

—Manolo tuvo mucha suerte contigo. Poder compartir su vida con una mujer como tú.

—Estás desconocido, Paco.

—Virtudes, todavía siento algo por ti.

Paco supo que aquél era el momento de la verdad, de lo que dijera en ese momento dependería su futuro. Se le pasó por la cabeza soltar una broma, pero el semblante de Virtudes era sobrio; le estaba escuchando y no era momento de decir tonterías. Pero él no sabía muy bien hablar de sus sentimientos, se preguntó a sí mismo qué quería de ella de verdad. Sí, sabía la respuesta, quería compartir sus días, y que el sueño le encontrara al lado de ella y poder besarla, así de simple, aunque no quisiera decirlo, deseaba un amor. Pero lo asaltó el miedo.

—Yo no valgo para hablar, Virtudes.

—Entonces ¿qué quieres?

—Sí, tienes razón. ¿Qué quiero?… Quiero tu compañía y tu cariño. Me gustan tus sonrisas y creo que me alegrarían la vida. Deseo dormir contigo y sentir tu calor al despertarme.

—Por una vez no bromeas.

—No, ya es tarde para chanzas. Ya no tenemos tanto tiempo.

Virtudes terminó de adecentar al finado, adivinó los rasgos de Paco dentro de treinta años y le parecieron serenos. Tal vez cinco años fueran suficientes, Virtudes ya vestía de color morado, ese ligero alivio del negro luto. Le había gustado lo de las sonrisas, hacía tiempo que no se le iluminaba la cara, estaba harta de tanta tristeza. Paco no era una maravilla pero no estaba mal y le había hablado con franqueza, su mirada había cambiado. No era ya el mozo guapetón y vanidoso de los veinte años, ahora parecía un hombre solitario dispuesto a quererla.

—¿Me acompañas a casa?

—¿¡Eh!? Encantado…

Virtudes apagó las luces, cerró y salieron a la calle. Se cruzaron con una pandilla de adolescentes que volvía cantando a casa: Miña terra galega, Cuando estás lejos de mí.

Andaban achispados y, como lo hacían mal a propósito, echaban grandes risotadas. Cuando los chicos se alejaron, Paco le preguntó:

—¿Puedo cogerte la mano?

—Bueno.

Virtudes trataba de mantenerse formal pero la sonrisa afloraba sin querer a sus labios, pensaba que ¡un hombre estaba haciéndole la corte a su edad! Si Manolo la estuviera viendo… Levantó la cabeza hacia el cielo, allí estaba la luna. Le preguntó a Manolo si no le parecía mal; ya habían pasado muchos años, ella le seguía queriendo pero él se había ido demasiado pronto.

Paco no se atrevía a hablar: mantenía entre su mano la de Virtudes. No se atrevían a mirarse a la cara porque algo de los veinte años había vuelto a ellos. La calma de la madurez les ayudó a guardar silencio y a disfrutar.

Al llegar a la casa de ella por fin se hablaron mirándose a los ojos.

—Buenas noches.

—Buenas noches, Virtudes.

Paco le besó en la mejilla por la costumbre mientras ella le apretaba la mano. Él se quedó en el umbral.

—Virtudes, ¿sabes qué?

—¿Sí?

—Estás preciosa esta noche.

—Gracias.

Ella abrió la puerta y se giró hacia él.

—Adiós, Paco, que descanses.

—Adiós, Virtudes. Gracias.

Virtudes sentía un galope en el corazón que había olvidado hacía ya mucho tiempo. Paco estaba contento porque había imaginado que no tendría ninguna posibilidad y se fue a casa silbando. Cuando se dio cuenta de lo que silbaba, reconoció un viejo pasodoble, una canción que hizo furor tres décadas atrás. Pensó en el baile que se celebraba en Cangas todos los viernes, aquél del que le habían hablado sus amigos y que le parecía una ceremonia dedicada a la nostalgia. Sin embargo, quizás todavía pudiera bailar con Virtudes. Imaginó las delicadas manos de Virtudes enlazadas a las suyas disfrutando juntos de un bolero.

Don Celes. "Napoleón" (1967).

Luis del Olmo. "Don Celes. Desventuras de un personaje de tinta china". T. XXII. Ed. Vizcaina. Bilbao, 1967.

Galería de fotos

COLABORADORES

Ale honetan ondorengoek parte hartu dute / Han colaborado en este número: 4.

Garbiñe Apraiz Urigüen (G.A.), Vital Arce Echevarría (V.A.), Ainhoa Bilbao Maiza, Enrique González Arza (E.G.), Virginia Guillén Cañas (V.G.), Marian Larrinaga Vélez (M.L.), Mónica López Ortiz (M.L.), Óscar Martínez Azumendi (O.M.), Conchi Moreno Calvete (C.M.), Joaquín Ponte Velón, Ana Rodríguez Iturrizar (A.R.), Ainhoa Valenciano González (A.V.).
ENLACES

> <